Slutsatser

Ingen av de 100 vätskor till elektroniska cigaretter som Folkhälsomyndigheten har analyserat innehöll de fyra förbjudna ämnena som de analyserades för- koffein, taurin, vitamin E eller vitamin E-acetat. Vätskorna innehöll den mängd nikotin som var inrapporterad till Folkhälsomyndigheten och som fanns angiven på förpackningen.

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten bedriver tillsyn och marknadskontroll av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Syfte med myndighetens tillsyn och marknadskontroll av e-cigaretter och påfyllningsbehållare är att kontrollera att de produkter som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden uppfyller lagens krav.

Under 2020-2021 har myndigheten med hjälp av Läkemedelsverket genomfört ett tillsyns- och marknadskontrollprojekt för att kontrollera innehållet i vätskor till elektroniska cigaretter utifrån de krav som finns.

Gällande regler

Vätskor till elektroniska cigaretter som innehåller nikotin får enligt 2 kap. 10 § Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter inte innehålla:

  • mer nikotin än 20 milligram per milliliter,
  • vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker,
  • koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet,

Marknadskontroll i samarbete med Läkemedelsverket

Urval

Urval av produkter till projektet gjordes utifrån de nikotinhaltiga vätskor till elektroniska cigaretter som fanns till försäljning i svenska webbutiker under perioden maj 2020 – mars 2021. 100 nikotinhaltiga vätskor till elektroniska cigaretter i olika smaker och nikotinkoncentrationer (3 mg/ml till 20 mg/ml) köptes in från slumpmässigt utvalda tillverkare och importörer för analys. Berörda tillverkare och importörer informerades och tillsyn mot samtliga 24 tillverkare och importörer inleddes av Folkhälsomyndigheten.

Metod

Analyser genomfördes i samarbete med Läkemedelsverkets laboratorium och utfördes enligt Läkemedelsverkets interna metoder: Instruktion 00400- nuclear magnetic resonance (NMR) identitet, 00800- NMR halt, och 01271- liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) identitet.

Förekomst av förbjudna substanser analyserades med NMR:

  • Koffein; CAS 54-08-2,
  • Taurin; CAS 107-35-7,
  • DL-alpha-tocopherol (all-rac-alfa-tokoferol, vitamin E); CAS 10191-41-0 och
  • alfa-tokoferolacetat; CAS 7695-91-2.

Nikotinkoncentration (CAS 54-11-5) analyserades med NMR halt och LC-MS identitet.

Resultat

Inga produkter innehöll någon av de förbjudna tillsatserna som produkterna testades för. Alla produkter innehöll den mängd nikotin som var inrapporterad till Folkhälsomyndigheten och som även var angiven på förpackningen. Däremot hittades en del brister i märkningen på en del förpackningar. Exempelvis saknades hälsovarningar samt viss märkning var på ett annat språk än svenska.

De tillverkare och importörer vars produkter har testats har blivit informerade om testerna och resultaten av dessa. Folkhälsomyndigheten har även följt upp övriga brister som framkommit under tillsynen.