Försäljning av tobaksvaror

Vid försäljning av tobaksvaror till konsumenter ska du ta hänsyn till följande:

 • åldersgräns 18 år
 • kraven på utformningen av vissa tobaksförpackningar
 • kraven på styckförsäljning av cigaretter och rulltobak
 • tobaksvarans förpackning ska vara märkt på ett korrekt sätt
 • tobaksvarans ingredienser ska vara inrapporterade till Folkhälsomyndigheten
 • en ny tobaksvara ska vara anmäld till Folkhälsomyndigheten

För att få sälja tobaksvaror behöver både detaljhandlare och partihandlare söka tillstånd för försäljning.

Ett egenkontrollprogram ska skickas in till kommunen tillsammans med ansökan om tillstånd.

Alla som deltar i handeln med tobaksvaror måste även ha identifieringskoder som är utfärdade av den nationella id-utfärdaren. Detta för att leveranser av tobaksvaror ska kunna registreras i spårbarhetssystemet. Se mer om spårbarhet nedan under Detaljerade regler.

Krav på åldersgräns och skylt

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.

På försäljningsstället ska det dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om 18-årsgräns. Dekaler för 18-årsgräns hittar du här.

Detaljerade regler

Märkning och förpackning av tobaksvaror

Spårbarhet av tobaksvaror

Rapportering

Tobaksvaror får bara säljas till konsumenter i Sverige om varan är rapporterad till Folkhälsomyndigheten. Det är tillverkare och importörer som har ansvar för att varan är rapporterad.

Här kan du se vilka tobaksvaror som är rapporterade och får säljas till konsumenter i Sverige

Gränsöverskridande distansförsäljning

Vad innebär gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror?

Gränsöverskridande distansförsäljning är när en näringsidkare, som varken har säte eller sin affärsverksamhet i Sverige, via distansförsäljning tillhandahåller tobaksvaror till konsumenter i Sverige från ett annat land.

Så här registrerar du uppgifter om din gränsöverskridande distansförsäljning

Du som näringsidkare, som varken har säte eller sin affärsverksamhet i Sverige och som via gränsöverskridande distansförsäljning vill sälja tobaksvaror till konsumenter i Sverige, behöver registrera din gränsöverskridande distansförsäljning till oss på Folkhälsomyndigheten.

För att göra registreringen så enkel som möjligt, har vi tagit fram en blankett för gränsöverskridande distansförsäljning som du kan använda dig av om du vill.

Blankett för registrering av gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror (Word, 37 kB)

Till registreringen av den gränsöverskridande distansförsäljningen ska du även bifoga ditt egenkontrollprogram.

Uppgifterna om din gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksprodukter skickar du till Folkhälsomyndigheten, antingen via e-post eller post.

E-postadress: info@folkhalsomyndigheten.se.

Postadresser:

 • Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, Box 505, 831 26 Östersund.
 • Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, 171 82 Solna.

För att du ska få bedriva gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror måste din registrering först ha bekräftats av oss. Vi hanterar denna bekräftelse skyndsamt.

Ändras något i din försäljning måste du informera oss om det omgående.

Egenkontroll och egenkontrollprogram vid gränsöverskridande distansförsäljning

Du som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror ska även utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvarar för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram för verksamheten.

Syftet med egenkontroll och egenkontrollprogram är att de ska vara ett stöd för dig i din verksamhet. Egenkontrollprogrammet kan även fungera som en checklista för vad som krävs för att din verksamhet ska följa lagen. Det är du själv som utför kontrollen. Det innebär bland annat att du ska se till att ålderskontroller sker i din verksamhet och att personalen inte säljer tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år.

För vägledning om vad ett egenkontrollprogram ska innehålla se länk nedan. I vägledningen finns särskilda avsnitt som riktar sig till den som avser att bedriva eller bedriver gränsöverskridande distansförsäljning.

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Personuppgifter vid gränsöverskridande distansförsäljning

En näringsidkare som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning med tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare får inte lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av sådana varor och produkter, företag som ingår i samma koncern som du själv eller till tredje part.

Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.

Övriga regler

Kontrollköp

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela förelägganden eller förbud.

Om försäljningen bryter mot reglerna

Om försäljningen av tobaksvaror bryter mot reglerna för försäljning så kan kommunen och Polismyndigheten i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Kommunen kan också ��terkalla försäljningstillståndet.

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

 • 5 kap. lagen om tobak och liknande produkter
 • 7 kap. lagen om tobak och liknande produkter
 • 2 kap. lagen om tobak och liknande produkter

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.