Handel med tobaksvaror och tillståndsplikt

Lyssna

Här hittar du information om de regler som gäller för detaljhandlare och partihandlare vid försäljning av tobaksvaror. På denna sida finns bland annat information om tillståndsplikt och försäljning av tobaksvaror till konsumenter i Sverige från ett annat land.

Tillståndsplikt vid handel med tobaksvaror

För att få tillhandahålla tobaksvaror till konsumenter i Sverige måste detaljhandlare och partihandlare ansöka om tillstånd från kommunen. För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Du behöver också lämna in ett egenkontrollprogram i din ansökan. När du lämnar in din ansökan har kommunen möjlighet att ta ut en ansökningsavgift. Här hittar du mer information:

Att tänka på vid försäljning av tobaksvaror

Vid försäljning av tobaksvaror till konsumenter behöver du förutom tobakstillstånd även ta hänsyn till följande:

 • Alla som deltar i handeln med tobaksvaror måste ha identifieringskoder som är utfärdade av den nationella id-utfärdaren. Detta för att leveranser av tobaksvaror ska kunna registreras i spårbarhetssystemet.
 • Tillverkare och importörer ansvarar för att rapportera ingredienser på tobaksvaror till Folkhälsomyndigheten. Det är endast ingrediensrapporterade tobaksvaror som får tillhandahållas konsumenter i Sverige.
 • Tillverkare och importörer ansvarar för att anmäla nya tobaksvaror (novel tobacco products) till Folkhälsomyndigheten. Det är endast nya tobaksvaror som är anmälda som får tillhandahållas konsumenter i Sverige.
 • Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror
 • Det finns krav på mängden innehåll i tobaksförpackningar. Cigaretter, rulltobak och portionsförpackat snus får inte säljas styckvis. En cigarettförpackning ska innehålla minst 20 cigaretter, en rulltobaksförpackning ska innehålla tobak som väger minst 30 gram och portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Cigaretter, rulltobak och portionsförpackat snus får inte tillhandahållas i mindre mängd än vad som ovan angetts.
 • Det finns krav på märkning och utformning av tobaksförpackningar. Bland annat ska förpackningar till tobaksvaror vara försedda med hälsovarningar på svenska.
 • Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. På försäljningsstället ska det dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om 18-årsgräns.
 • Frågor om marknadsföring på försäljningsställen bör ställas till Konsumentverket.

Läs mer

Gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror

Vad innebär gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror?

Gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror är när en näringsidkare, som varken har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige, via distansförsäljning tillhandahåller tobaksvaror till konsumenter i Sverige från ett annat land.

Innan gränsöverskridande distansförsäljning påbörjas måste den registreras och bekräftas

Du som näringsidkare, som varken har ditt säte eller din affärsverksamhet i Sverige och som via gränsöverskridande distansförsäljning vill tillhandahålla tobaksvaror till konsumenter i Sverige, ska registrera din gränsöverskridande distansförsäljning till oss. När registreringen bekräftats av oss får du påbörja din gränsöverskridande distansförsäljning.

Så här registrerar du gränsöverskridande distansförsäljning

För att underlätta registreringen, har vi tagit fram en blankett för gränsöverskridande distansförsäljning som du kan använda. Registreringen är endast komplett om du bifogat ditt egenkontrollprogram.

Blankett för registrering av gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror (PDF, 214 kB)

Uppgifter om din gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror och ditt egenkontrollprogram ska skickas till Folkhälsomyndigheten, antingen via e-post eller per post:

 • E-postadress: info@folkhalsomyndigheten.se
 • Postadresser:
  • Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, Box 505, 831 26 Östersund.
  • Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, 171 82 Solna.

Ändring av tidigare lämnare uppgifter

Ändras några uppgifter gällande din gränsöverskridande distansförsäljning måste du informera oss om det omgående.

Egenkontroll och egenkontrollprogram vid gränsöverskridande distansförsäljning

Du som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror ska även utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvarar för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram för verksamheten.

Syftet med egenkontroll och egenkontrollprogram är att de ska vara ett stöd för dig i din verksamhet. Egenkontrollprogrammet kan även fungera som en checklista för vad som krävs för att din verksamhet ska följa lagen. Det är du själv som utför kontrollen. Det innebär bland annat att du ska se till att ålderskontroller sker i din verksamhet och att personalen inte säljer tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år.

I följande vägledning finns särskilda avsnitt som riktar sig till dig som avser att bedriva eller bedriver gränsöverskridande distansförsäljning.

Personuppgifter vid gränsöverskridande distansförsäljning

En näringsidkare som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning med tobaksvaror, får inte lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av sådana varor, företag som ingår i samma koncern som du själv eller till tredje part.

Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.

Om kontrollköp

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som tillhandahåller tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela sanktioner.

Information om kontrollköp för folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Om försäljningen bryter mot reglerna

Om försäljningen av tobaksvaror bryter mot reglerna för försäljning så kan kommunen och Polismyndigheten i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud. Om försäljningen av tobaksvaror via gränsöverskridande distansförsäljning bryter mot reglerna för försäljning så kan Folkhälsomyndigheten i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Kommunen har även möjlighet att återkalla försäljningstillstånd eller tilldela försäljningsstället en varning.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (kapitel 2, 5 och 7) (riksdagen.se)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare HSLF-FS 2019:20

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.