Sedan 2004 då alkoholkonsumtionen var som högst (10,6 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre) har den totala alkoholkonsumtionen minskat i Sverige. Under 2020 var den totala alkoholkonsumtionen 8,46 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.

Alkoholkonsumtionen i befolkningen kommer här att beskrivas utifrån vuxnas respektive ungdomars alkoholkonsumtion. De begrepp kring konsumtion som förekommer i denna text finns beskrivna i figur 1 och är:

 • totalkonsumtion,
 • riskkonsumtion,
 • högkonsumtion,
 • intensivkonsumtion,
 • berusningsdrickande.

Översikt av de begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtionen i befolkningen

Figur 1. Översikt av de begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtionen i befolkningen.

Totalkomsumtion, riskkonsumtion, brusningsdrickande, intensivkonsumtion och högkonsumtion är fem begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtionen.

Alkoholkonsumtion bland vuxna

Alkoholkonsumtion bland vuxna presenteras i denna text utifrån andel av befolkningen som någon gång druckit alkohol, riskkonsumtion och intensivkonsumtion. Riskkonsumtion och intensivkonsumtion har totalt sett minskat de senaste 15 åren. Data presenteras från vår undersökning Hälsa på lika villkor och från CAN:s Monitormätningar. Monitormätningarna har pågått sedan 2000 och Hälsa på lika villkor sedan 2004.

Hälsa på lika villkor

Ungefär 3 av 4 vuxna dricker alkohol

Ungefär 3 av 4 vuxna (75 procent) angav att de någon gång hade druckit alkohol under den senaste månaden vid mätningen 2020. Andelen kvinnor (73 procent) var lägre än andelen män (78 procent). Den totala andelen personer som druckit alkohol den senaste månaden har varit ungefär densamma de senaste tio åren, men skillnaden mellan könen har minskat. Det beror på att det totalt sett under 2002–2020 skett en ökning bland kvinnor samtidigt som det skett en minskning bland män.

Minskning av riskkonsumtion över tid

Andelen personer i befolkningen med riskkonsumtion av alkohol har minskat sedan 2004 (figur 2). Totalt 15 procent uppgav en riskkonsumtion av alkohol vid mätningen 2021 i Hälsa på lika villkor, jämfört med 18 procent 2004. Monitormätningarna visade 2020 att 31 procent av den vuxna befolkningen uppgav en riskkonsumtion, jämfört med 34 procent 2004. Trots skillnaden visar båda undersökningarna samma trend; att andelen vuxna med riskkonsumtion minskar. En möjlig förklaring till skillnaden i förekomst är att frågan ställs olika och att definitionen av begreppet riskkonsumtion skiljer sig mellan undersökningarna.

Figur 2. Andel (procent) i befolkningen som uppgav en riskkonsumtion av alkohol, 16-84 år (Monitormätningarna 17-84 år), perioden 2004–2021.

Figur 2. Andel (procent) i befolkningen som uppgav en riskkonsumtion av alkohol, 16-84 år (Monitormätningarna 17-84 år), perioden 2004–2020.

Hälsa på lika villkor genomförs sedan 2016 vartannat år.

Den totala minskningen av riskkonsumtionen förklaras framförallt av att män och dem i åldersgruppen 16–29 år dricker mindre. Trots att andelen män och unga vuxna med riskkonsumtion har minskat är:

 • andelen män med riskkonsumtion högre än andelen kvinnor med riskkonsumtion
 • andelen yngre med riskkonsumtion högre än andelen äldre med riskkonsumtion.

Andelen äldre med riskkonsumtion har ökat under perioden. I Hälsa på lika villkor ses också en skillnad mellan grupper med olika utbildningsnivåer. Andelen med riskkonsumtion är högst i gruppen med gymnasial utbildningsnivå (16 procent) och lägst i gruppen med förgymnasial utbildning (13 procent).

Läs mer om hur riskkonsumtionen av alkohol fördelar sig i befolkningen baserat på den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor:

Riskkonsumtion av alkohol

Intensivkonsumtion bland vuxna minskar

Andelen personer som intensivkonsumerat alkohol har totalt sett minskat något sedan 2004. Minskningen förklaras framför allt av att män och unga 16–29 år har minskat sin intensivkonsumtion. I Hälsa på lika villkor kan man under 2004–2020 se att andelen som uppgett att de intensivkonsumerat alkohol en gång i månaden eller oftare under de senaste tolv månaderna har:

 • minskat från 26 till 24 procent bland män
 • ingen förändring bland kvinnor (9 procent 2004 och 2020)
 • minskat från 35 till 27 procent bland unga 16-29 år
 • ökat från 5 till 11 procent bland äldre 65-84 år.

I Monitormätningarna har andelen i befolkningen, 17-84 år, som uppgett att de intensivkonsumerat alkohol minst en gång under de senaste 30 dagarna minskat från 31 procent 2004 till 27 procent 2019.

CAN: Monitormätningarna och befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2019

Alkoholkonsumtion bland ungdomar

Alkoholkonsumtion bland ungdomar presenteras i denna text utifrån berusningsdrickande, intensivkonsumtion och högkonsumtion. Samtliga mått visar att alkoholkonsumtionen totalt sett har minskat bland ungdomar. Data presenteras från vår undersökning Skolbarns hälsovanor och CAN:s årliga drogvaneundersökning bland skolelever.

Andel skolelever som druckit sig berusade har halverats

Andelen skolelever som någon gång druckit sig berusade har minskat sedan mitten på åttiotalet då undersökningen Skolbarns hälsovanor påbörjades.

Andelen som uppgav att de har varit berusade i undersökningen 2017/18 var:

 • 1 procent bland både 11-åriga flickor och pojkar
 • 4 procent bland 13-åriga flickor och 6 procent bland pojkarna
 • 22 procent bland 15-åriga flickor och 17 procent bland pojkarna.

Vid mätningens början 1985/86 var andelen som druckit sig berusade 44 procent bland 15-åriga flickor och 52 procent bland pojkar. Även bland 13-åringar har andelen som någon gång druckit sig berusade mer än halverats under perioden.

Läs mer om alkoholkonsumtion bland ungdomar i undersökningen Skolbarns hälsovanor.

Små skillnader mellan flickors och pojkars intensivkonsumtion

Intensivkonsumtion bland elever i årskurs 9 har minskat de senaste åtta åren, mätt som andelen med självskattad intensivkonsumtion minst en gång per månad under det senaste året (figur 3). I årskurs 9 minskade andelen från 13 procent 2012 till 8 procent 2020. Dock pekar data på att nedgången avstannat de senaste åren. Andelen flickor som uppgav en intensivkonsumtion av alkohol var något högre (9 procent) jämfört med pojkar (8 procent) vid mätningen 2020.
I gymnasiets år 2 har ingen datainsamling skett 2020 då covid-19-pandemin medförde att eleverna hade distansundervisning. Andelen skolelever som uppgav en intensivkonsumtion av alkohol minskade från 35 procent 2012 till 20 procent 2019. Andelen flickor med intensivkonsumtion var 17 procent jämfört med 22 procent bland pojkar vid mätningen 2019.

Figur 3. Andel (procent) skolelever som uppgav en intensivkonsumtion av alkohol minst en gång per månad under det senaste året, perioden 2012–2020. OBS! Ingen datainsamling genomfördes i gymnasiet 2020.

Figur 3. Andel (procent) skolelever som uppgav en intensivkonsumtion av alkohol minst en gång per månad under det senaste året, perioden 2012–2020. OBS! Ingen datainsamling genomfördes i gymnasiet 2020.

Högkonsumtionen har minskat bland både flickor och pojkar

Andelen ungdomar med högkonsumtion har minskat. Högkonsumtion definieras som minst 9 standardglas (flickor) respektive 14 standardglas (pojkar) alkoholhaltig dryck per vecka under de senaste 12 månaderna, (figur 4). I årskurs 9 uppgav 3 procent en högkonsumtion av alkohol 2020 jämfört med 12 procent 2004. Den nedåtgående trenden har avstannat bland elever i årskurs 9 de senaste åren.

Figur 4. Andel (procent) skolelever som uppgav en högkonsumtion av alkohol, perioden 2004–2020. OBS! Ingen datainsamling genomfördes i gymnasiet 2020.

Figur 4. Andel (procent) skolelever som uppgav en högkonsumtion av alkohol, perioden 2004–2020. OBS! Ingen datainsamling genomfördes i gymnasiet 2020.

Läs mer om skolelevers alkoholkonsumtion i CAN:s rapport Skolelevers drogvanor.

Färre ungdomar får tag på alkohol från Systembolaget

Ungdomar dricker oftast alkohol som är inköpt på Systembolaget, troligen genom inköp av någon annan snarare än av ungdomarna själva enligt rapporten Skolelevers drogvanor 2020. Men mellan 2012 och 2020 minskade andelen bland elever i årskurs 9 som uppgav Systembolaget som källa, medan andelen som köpt smugglad alkohol ökade. Att få tag på alkohol genom att köpa smugglad alkohol är efter Systembolaget den vanligaste källan för ungdomar i årskurs 9 och gymnasiet år 2. Data saknas för gymnasiet 2020 då covid-19-pandemin medförde att eleverna hade distansundervisning.

Läs mer