Skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor har undersökts årligen sedan 1971. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har haft ansvaret för undersökningarna sedan 1986. Urvalen är riksrepresentativa för elever i årskurs 9. Sedan 2004 deltar även elever i gymnasiets år 2.

Undersökningarna visar att narkotikabruket ända sedan 1970-talet är störst i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Det är i storstadskommunerna som andelen narkotikaanvändare är allra störst. Läs mer på CAN:s webbplats och i ANDT-uppföljningens indikatorlabb.

Generellt kan sägas att antalet elever som uppger erfarenhet av narkotikabruk har varit relativt stabilt de senaste 10 åren. Men samtidigt visar utvecklingen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning av det mer frekventa bruket, men ökningen har avstannat de senaste åren.

Elever i årskurs 9 som använt narkotika

Narkotikabruket bland ungdomar i årskurs 9 var högt i början av 1970-talet. Då hade 16 procent av flickorna och 14 procent av pojkarna någon gång använt narkotika. Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika minskade sedan, för att 1989 hamna på den lägsta nivån (3 procent). År 2019 svarade runt 9 procent av pojkarna och ungefär 6 procent av flickorna att de någon gång använt narkotika.

År 2007 började man följa narkotikaanvändningen under de senaste 12 månaderna (årsaktuell användning). Under 2019 var användningen 7 procent för pojkar och 5 procent för flickor. Variationer har förekommit över tid men användningen 2019 ligger på samma nivå som för 10 år sedan för både pojkar och flickor.

Elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika

Gymnasieelevernas erfarenhet av narkotika är påtagligt större i jämförelse med eleverna i årskurs 9. Under 2018 anger 14 procent av flickorna att de någon gång använt narkotika, Detta är en viss ökning från första mätningen 2004 då samma andel var nästan 13 procent. Andelen har dock hållit sig runt 13–15 procent under perioden 2004–2018. Bland pojkarna angav 17 procent att de någon gång brukat narkotika 2018. Detta är liknande tidigare år då andelen legat runt 20 procent.

Vad gäller årsprevalensen bland gymnasieeleverna var prevalensen 2018 för pojkarna drygt 14 procent. För flickorna var prevalensen 2018 10 procent. Både pojkar och flickor har legat stabilt kring 14 respektive 10 procent de senaste tre åren.

I 2018 års undersökning uppgav en procent i gymnasiets år 2 att de använt nätdroger vilket var en minskning jämfört med mätstarten 2014.

ESPAD, Europeiska skolundersökningar

Skolundersökningar på europeisk nivå genomförs vart fjärde år genom European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Cirka 100 000 elever deltar vid varje undersökningstillfälle och antalet deltagande länder har ökat. Syftet med ESPAD är att producera data där europeiska ungdomars drogvanor kan jämföras. Målgruppen är skolungdomar som fyller 16 år under datainsamlingsåret. I Sverige motsvarar det elever i årskurs 9. Den senaste datainsamlingen startades 2015 och på ESPAD:s webbplats finns en sammanfattning av den senaste ESPAD-undersökningen som EU:s narkotikabyrå, EMCDDA sammanställt.

Elever i årskurs 9 som använt narkotika under de senaste 12 månaderna.

Elever i årskurs 9 som använt narkotika under de senaste 12 månaderna

Källa: CAN:s drogvaneundersökning, Skolelevers drogvanor.

I 2019 års undersökning uppgav 1 procent i årskurs 9 att de använt nätdroger. Det är en minskning jämfört med 2014 när frågan infördes.

Elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika

Gymnasieeleverna har påtagligt större erfarenhet av narkotika än niondeklassarna. År 2019 uppgav runt 13 procent av flickorna i gymnasiets år 2 att de någon gång använt narkotika. Det är samma nivå som vid den första mätningen 2004. Bland pojkarna uppgav drygt 19 procent 2019 att de någon gång använt narkotika. Detta är något högre jämfört med första mätningen 2004, men under de senaste 10 åren har användningen varit relativt stabil.

Den årsaktuella användningen av narkotika bland gymnasieeleverna var 2019 för pojkarna cirka 15 procent och för flickorna drygt 9 procent. Användningen har legat relativt stabilt de senaste 10 åren bland både pojkar och flickor.

Elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika under de senaste 12 månaderna.

Elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika under de senaste 12 månaderna

Källa: CAN:s drogvaneundersökning, Skolelevers drogvanor.

I 2019 års undersökning uppgav 1 procent i gymnasiets år 2 att de använt nätdroger. Det är en minskning jämfört med mätstarten 2014.

Europeiska skolundersökningar för att jämföra ungdomars drogvanor

Skolundersökningar på europeisk nivå genomförs vart fjärde år genom European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Cirka 100 000 elever deltar vid varje undersökningstillfälle, och antalet deltagande länder har ökat.

Syftet med ESPAD är att producera data där europeiska ungdomars drogvanor kan jämföras. Målgruppen är skolungdomar som fyller 16 år under året. I Sverige motsvarar det elever i årskurs 9.

Den senaste datainsamlingen utfördes 2015. På ESPAD:s webbplats finns en sammanfattning av den senaste undersökningen som EU:s narkotikabyrå EMCDDA sammanställt.