Skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor har undersökts årligen sedan 1971. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har haft ansvaret för undersökningarna sedan 1986. Urvalen är riksrepresentativa för elever i årskurs 9. Sedan 2004 deltar även elever i gymnasiets år 2.

Undersökningarna visar att narkotikabruket ända sedan 1970-talet är störst i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Det är i storstadskommunerna som andelen narkotikaanvändare är allra störst.

Generellt kan sägas att antalet elever som uppger erfarenhet av narkotikabruk har varit relativt stabilt de senaste 10 åren. Men samtidigt visar utvecklingen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning av det mer frekventa bruket, men ökningen har avstannat de senaste åren.

Elever i årskurs 9 som använt narkotika

Narkotikabruket bland ungdomar i årskurs 9 var högt i början av 1970-talet. Då hade 16 procent av flickorna och 14 procent av pojkarna någon gång använt narkotika. Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika minskade sedan, för att 1989 hamna på den lägsta nivån (3 procent). År 2020 svarade runt 9 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna att de någon gång använt narkotika. År 2020 uppgav totalt 1 procent av eleverna i årskurs 9 att de använt nätdroger. Det är en minskning jämfört med 2012 när frågan infördes.

År 2007 började man följa narkotikaanvändningen under de senaste 12 månaderna (årsaktuell användning). Under 2020 var användningen 7 procent för pojkar och 5 procent för flickor, vilket motsvarar samma nivåer som 2019. Variationer har förekommit över tid men användningen 2020 ligger på ungefär samma nivå som för 10 år sedan för både pojkar och flickor.

Bild 1. Elever i årskurs 9 som använt narkotika under de senaste 12 månaderna.

Diagrammet visar antal elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika under de senaste 12 månaderna.

Källa: CAN:s drogvaneundersökning, Skolelevers drogvanor.

Elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika

Gymnasieeleverna har påtagligt större erfarenhet av narkotika än niondeklassarna.
På grund av covid-19 pandemin genomfördes ingen undersökning under 2020 för elever i gymnasiets år 2, till följd av distansundervisning. År 2019 uppgav runt 13 procent av flickorna i gymnasiets år 2 att de någon gång använt narkotika. Det är samma nivå som vid den första mätningen 2004. Bland pojkarna uppgav drygt 19 procent 2019 att de någon gång använt narkotika. Detta är något högre jämfört med första mätningen 2004, men under de senaste 10 åren har användningen varit relativt stabil.

Den årsaktuella användningen av narkotika bland gymnasieeleverna var 2019 för pojkarna cirka 15 procent och för flickorna drygt 9 procent. Användningen har legat relativt stabilt de senaste 10 åren bland både pojkar och flickor.

Bild 2. Elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika under de senaste 12 månaderna.

Diagrammet visar elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika under de senaste 12 månaderna.

Källa: CAN:s drogvaneundersökning, Skolelevers drogvanor.

ESPAD, Europeiska skolundersökningar

Skolundersökningar på europeisk nivå genomförs vart fjärde år genom European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Cirka 100 000 elever deltar vid varje undersökningstillfälle och antalet deltagande länder har ökat. Syftet med ESPAD är att producera data där europeiska ungdomars drogvanor kan jämföras. Målgruppen är skolungdomar som fyller 16 år under datainsamlingsåret. I Sverige motsvarar det elever i årskurs 9. Den senaste datainsamlingen startades 2019 och på ESPAD:s webbplats finns en sammanfattning av den senaste ESPAD-undersökningen som EU:s narkotikabyrå, EMCDDA sammanställt.

ESPAD Report 2019