Överdoser till följd av opioider är vanligast

Antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige är högt och har ökat över tid. Oavsiktliga förgiftningar (överdoser) är den vanligaste orsaken bland de narkotikarelaterade dödsfallen, följt av förgiftningar med oklar avsikt och suicid med narkotika. Opioider är de vanligaste substanserna bland dödsfallen, men ofta förekommer flera olika substanser.

Ungefär 70 procent av de narkotikarelaterade dödsfallen är män. Män avlider oftare i lägre ålder och kvinnor oftare i högre ålder.

De narkotikarelaterade dödsfallen minskade även 2020

Under 2020 minskade antalet narkotikarelaterade dödsfall enligt EU-måttet till 524, från att 2019 ha legat på 545. 2018 var antalet dödsfall 583. Av de 524 dödsfallen var 370 män och 154 kvinnor. Mellan 2019 och 2020 minskade framförallt narkotikarelaterade suicid bland kvinnor och förgiftningar med oklar avsikt bland både kvinnor och män. Se figurer.

Figur 1. Antal narkotikarelaterade dödsfall bland män fördelat på orsak, 2016-2020.

Bland män var oavsiktliga överdoser vanligast med 245 dödsfall under 2020, följt av förgiftningar med oklar avsikt med 67 dödsfall och narkotikarelaterade suicid med 47 dödsfall.

Figur 2. Antal narkotikarelaterade dödsfall bland kvinnor fördelat på orsak, 2016-2020.

Bland kvinnor var oavsiktliga överdoser vanligast med 73 dödsfall under 2020, följt av narkotikarelaterade suicid med 43 dödsfall och förgiftningar med oklar avsikt med 36 dödsfall.

Minskningen sedan 2018 har flera möjliga orsaker

  • Antal dödsfall till följd av fentanylanaloger har minskat efter flera tillgänglighetsbegränsande insatser från myndigheter.
  • Läkemedlet naloxon som häver opioidöverdoser har blivit mer tillgängligt.
  • Informationsfoldrar och samtalsstöd om överdosrisker och användning av naloxon riktade till brukare och personer som möter brukare har publicerats.
  • Tillgång till och kunskap om läkemedelsassisterad behandling har ökat och fler sprututbyten har öppnats upp.

Olika mått på narkotikarelaterade dödsfall

Det finns ett nationellt och ett internationellt mått på narkotikarelaterad dödlighet. Det beror på att man definierar dödsfallen på olika sätt i Sverige och Europa. För att klassificera dödsfallen används ICD-koder, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Vilka ICD-koder som ingår vid klassificering av narkotikarelaterade dödsfall skiljer sig därmed åt, men måtten visar på samma utveckling.

Läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Nationellt mått för den officiella svenska statistiken. Måttet syftar till att redovisa de dödsfall som är orsakade av förgiftning med läkemedel, narkotika eller biologiska substanser som underliggande dödsorsak. Under 2020 avled 822 personer i Sverige till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

DRD (drug-related deaths)

En av fem nyckelindikatorer som medlemsländerna varje år rapporterar in till EU:s narkotikabyrå (EMCDDA). Under 2020 avled 524 personer i Sverige till följd av narkotikarelaterade dödsfall enligt EU-måttet.

Key epidemiological indicators (emcdda.europa.eu)

Statistik om läkemedels- och narkotikaförgiftningar samt dödlighet enligt EU‑måttet finns i ANDT-uppföljningssystemet Indikatorlabbet. Statistiken om läkemedels- och narkotikaförgiftningar finns också i databasen Folkhälsodata.

Läs mer om narkotikarelaterade dödsfall i vår publikation "Den svenska narkotikasituationen". Den är baserad på underlaget från rapporteringen till EMCDDA.

Tolka statistiken med försiktighet

Statistiken om narkotikarelaterade dödsfall bör tolkas med viss försiktighet, men också jämförelser mellan länder. Statistiken som ligger till grund för narkotikarelaterad dödlighet beror delvis på hur många obduktioner och toxikologiska analyser som genomförs, vad som analyseras och hur dödsfallet kodas. Dessa rutiner skiljer sig åt mellan länder. Sverige genomför förhållandevis många obduktioner och rättsmedicinska analyser, vilka också förbättras kontinuerligt.