Syftet med kunskapsstödet är att stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder och ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete. Alla produkter som tas fram inom ramen för kunskapsstödet hittar du på vår webbplats spelprevention.se.

schematisk bild som visar hur arbetet bedrivs

Våra målgrupper är:

  • beslutsfattare och tjänstemän inom kommun och regioner
  • personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelproblem inom till exempel budget- och skuldrådgivning, fritidsverksamhet och delar av primärvården
  • statliga myndigheter med ansvar för spelfrågor eller områden med beröringspunkter till området
  • spelbolag
  • idrottsorganisationer
  • andra organisationer inom civilsamhället med intresse av att motarbeta spelproblem.

Webbplats om spelproblem

Den främsta kanalen för att sprida kunskapsstödet är spelprevention.se. Här hittar du lättillgänglig kunskap om omfattning av, orsaker bakom och konsekvenser av spelproblem liksom olika åtgärder för att minska skadeverkningar.