Folkhälsomyndigheten koordinerar ett projekt för att överföra den svenska metoden fysisk aktivitet på recept (FaR) i nio europeiska länder. Det övergripande målet med projektet är att införa fysisk aktivitet i förebyggande och behandlande syfte inom hälso- och sjukvården.

Organisationer från tio medlemsländer samverkar i det treåriga projektet EUPAP mellan 2019 och 2022. I projektet ska den svenska metoden överföras och anpassas till de andra medlemsländerna. Projektet ska även identifiera viktiga faktorer för implementering och utveckla uppföljningen av FaR.

Utöver att koordinera projektet ansvarar Folkhälsomyndigheten även för metodstöd och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal från de andra medlemsländerna.

Projektet kommer att vara till nytta även för svensk del då en kartläggning av användningen och tillämpningen av FaR i Sverige kommer att genomföras. I kartläggningen kommer Folkhälsomyndigheten samverka med en rad nationella och regionala aktörer.

EUPAP 2 år

Projektet EUPAP (fysisk aktivitet på recept på export till Europa) är inne på andra halvan av projektperioden och har nu varit igång i över två år. Projektet har förlängts tolv månader som en konsekvens av covid-19-pandemin och avslutas nu 28 februari 2023.

Det senaste året har varit en utmaning med anledning av den pågående pandemin. Vissa av aktiviteterna som är kopplade till implementeringen av FaR (fysisk aktivitet på recept) har skjutits på framtiden.

Samtidigt har det pågått en hel del andra aktiviteter. Det här är några exempel:

  • Sverige har avslutat den övergripande utbildningsinsatsen för samtliga nio partnerländer. Utöver det ansvarar Sverige för ta fram kunskapsstöd för implementeringen av FaR, och även detta delprojekt är i slutfasen.
  • Samtliga partnerländer har verktyg för att genomföra utbildningar i FaR-metoden. Utbildningarna erbjuds till hälso- och sjukvårdspersonal som ska förskriva fysisk aktivitet på recept.
  • Partnerländer har genomfört möten med aktörer som ska tillhandahålla FaR-metoden i Konferenser har anordnats i digital form.
  • Information om EUPAP-projektet har även kommunicerats via webbplatsen eupap.org, Facebook och Linkedin.

De som har deltagit i utbildningar om FaR-metoden kan även utbyta erfarenheter med varandra i en grupp speciellt skapad för ändamålet via What’s up. En app speciellt utvecklad för kommunikation via en smart telefon.

Fysisk aktivitet på recept (FaR®)

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. Metoden utvecklades av dåvarande Statens folkhälsoinstitut i samband med det nationella initiativet Sätt Sverige i rörelse 2001. Idag står Sveriges regioner som huvudmän för arbetet med FaR.

I metoden ingår fem grundkomponenter:

  • personcentrerat samtal
  • FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling)
  • individuell skriftlig ordination,
  • samverkan med aktivitetsarrangörer, samt
  • uppföljning

De mest centrala delarna i metoden är det personcentrerade förhållningssätt i samtalet som leder fram till rekommendationer för fysisk aktivitet som förmedlas genom en skriftlig ordination Det är kombinationen av dessa komponenter, som i vetenskapliga studier har visats kunna påverka den fysisk aktivitet hos individen över tid. FaR kan användas i kombination med annan behandling men även ersätta läkemedel. Kunskapsbanken FYSS sammanfattar evidens för hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla ett stort antal sjukdomar. Exempelvis diabetes, högt blodtryck, kärlkramp, värk i rygg och axlar, sömnproblem och depression.

Webbplats för FYSS

Länder som deltar i EUPAP

Belgien, Danmark, Italien, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige  och Tyskland.

Läs mer