Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning.

Underliggande innehåll:

Hälsofrämjande fysisk aktivitet förbättrar hälsan utan att åsamka skada. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern.

För att stimulera allmänheten till ökad fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande syfte rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personal inom hälso- och sjukvården, med rätt att förskriva fysisk aktivitet på recept(FaR®), använder metoden FaR® samt metoden Motiverande samtal (MI).

Boverket: Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Frisk i naturen: friskinaturen.org

Propositionen: Framtidens friluftsliv

HEPA (health-enhancing physical activity)

Genom vår roll som nationell kontaktpunkt för arbetet med hälsofrämjande fysisk aktivitet (HEPA) inom EU och WHO:s Europaregion har Folkhälsomyndigheten bidragit till att ett uppföljningssystem för HEPA nu finns på plats. Vi har även sammanställt information till ett faktablad om svenskt HEPA-arbete som ingår i rapporten "Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 EU Member States of the WHO European Region". Rapporten och faktablad finns publicerade på WHO Europaregionens webbplats.

Som ett led i arbetet kring HEPA har myndigheten även bidragit i framtagandet av en strategi för fysisk aktivitet (2016-2025) som antogs under regionkommittémötet (RC65) med WHO:s Europaregion i Vilnius, Litauen.

Gå till toppen av sidan