Statistik övervikt och fetma

Under det senaste decennierna har andelen vuxna med övervikt och fetma ökat i Sverige. År 2018 uppskattades att hälften av befolkningen mellan 16-84 år har övervikt eller fetma. Andelen med övervikt och fetma har även ökat bland skolbarn i Sverige. Skolåret 2015/2016 hade 18 procent av 6-9-åringarna övervikt eller fetma. Andelen med övervikt och fetma ökar med åldern och är vanligare bland pojkar än flickor i 13- och 15-årsåldern.

Övervikt och fetma hos vuxna i Sverige:

  • är vanligare bland äldre än bland yngre
  • är vanligare bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning
  • är vanligare bland personer födda i Norden än i övriga födelseregioner.

Övervikt och fetma utgör en riskfaktor för att drabbas av ett flertal sjukdomar och är en av de främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår i Sverige. Övervikt och fetma ökar bland annat risken för typ 2-diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdom.
Ohälsan kostar individer och samhället mycket pengar. Enbart den årliga kostnaden för fetma har skattats till 70 miljarder kr.

Fetman kostar Sverige 70 miljarder kronor varje år.

Folkhälsomyndigheten följer övervikt och fetma inom ramen för vårt arbete med folkhälsans utveckling där vi tillsammans med andra indikatorer årligen beskriver hälsan i befolkningen. Vi följer även utvecklingen av övervikt och fetma hos skolbarn på uppdrag från WHO:

Läs mer

Öppna jämförelser - mer om statistik kopplat till övervikt och hälsa

Folkhälsans utveckling, övervikt och fetma

BMI

BMI (Body Mass Index) uttrycker förhållandet mellan vikt och längd, övervikt innebär ett BMI mellan 25 och 29,9 och fetma BMI 30 eller högre.

För barn används ofta iso-BMI enligt IOTF (International Obesity Task Force) för att definiera övervikt och fetma.

Gå till toppen av sidan