Folkhälsomyndighetens ansvar är att ge stöd till landsting, regioner och kommuner när det gäller till exempel smittrisker, hälsoundersökningar och vägledning om hälsoskyddstillsyn av boenden. Folkhälsomyndigheten samverkar med myndigheter på nationell, regional och kommunal nivå för att de asylsökande i landet ska få ett bra mottagande.

Hälso- och sjukvård

Riskbedömning av smittspridning

Folkhälsomyndigheten har utrett om den nuvarande flyktingtillströmningen innebär en ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar till befolkningen i Sverige. Den samlade riskbedömningen visar att det är låg risk för spridning av infektionssjukdomar till befolkningen kopplat till att många människor nu reser till Sverige för att söka skydd.

Flyktingarna själva kan vara mer utsatta för risk för olika smittsamma sjukdomar och det är därför viktigt att de erbjuds hälsoundersökningar så att de får tillgång till exempelvis vaccinationsskydd, rådgivning eller medicinsk behandling.

Människor på flykt – en riskbedömning av smittspridning (PDF, 279 kB)

Barn på flykt - en riskbedömning av smittspridning (PDF, 517 kB)

Myndigheten fortsätter att följa utvecklingen av situationen noggrant både i Sverige och utomlands via internationella nätverk.

Vägledning om prioritering för vård

Det stora antalet flyktingar påverkar hälso- och sjukvårdens verksamhet, dels genom att det är många fler som ska erbjudas hälsoundersökningar och dels genom att många av flyktingarna behöver akut sjukvård och tandvård. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stöd för hälso- och sjukvårdens prioriteringar när det gäller smittsamma sjukdomar och samverkar med andra myndigheter och aktörer för att se hur man kan stödja landstingens arbete med hälsoundersökningar.

Människor på flykt – vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården (PDF, 478 kB)

Vaccinationsrekommendation

Med den speciella situationen när stora grupper av asylsökande kommer samtidigt och bor samlat på anläggningsboenden är det viktigt att vaccinationer och andra preventiva åtgärder genomförs så snart det är möjligt. Rapporten ��r upprättad i syfte att under aktuella förhållanden, med ett stort antal asylsökande från Syrien, Afghanistan och Irak, underlätta beslut om vaccination särskilt vid de första vårdkontakterna för asylsökande främst från dessa tre länder. Rapporten poängterar även vikten av snabb vaccination där barn under 6 år prioriteras. Målgruppen för rapporten är vårdpersonal i hälso- och sjukvården men även landstingens förvaltning.

Vaccinationer till människor på flykt. Rekommendationer till hälso- och sjukvården

Slutrapport av regeringsuppdrag: Kartläggning och analys av behovet av vaccin hos asylsökande (PDF, 858 kB)

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram faktablad på flera språk till föräldrar med information om den allmänna och den riktade delen av det svenska vaccinationsprogrammet, samt om vaccination mot HPV.
Bra att veta om vaccinationer

Det svenska vaccinationsprogrammet, riktad del

Det svenska vaccinationsprogrammet, vaccination mot HPV

Hälsoundersökningar

Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning av landstinget. Även personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska vid en längre vistelse i landet få ett sådant erbjudande när de uppsöker sjukvården. Hälsoundersökningen erbjuds för att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att stödja landstingen i arbetet med att erbjuda och öka antalet hälsoundersökningar. Uppdraget har delrapporterats till regeringen den 30 april 2016.

Slutrapport av regeringsuppdrag Stöd till genomförande av hälsoundersökningar S2015/07981/FS (PDF, 484 kB)

Delrapportering av regeringsuppdrag Stöd till genomförande av hälsoundersökningar (PDF, 232 kB)

Socialstyrelsen: Hälsoundersökning av asylsökande

Affischer om god handhygien

Affischen Undvik att bli smittad och att smitta andra innehåller tips för att förhindra smittspridning. Den finns för nedladdning i formaten A3 och A4, tänkt att sätta upp på lämpliga ställen.

Affischen i A4 finns även på följande språk: arabiska, dari, engelska, kinesiska, kurmanji, meänkieli, nordsamiska, pashto, persiska/farsi, polska, romani kelderash, somaliska, sorani, spanska, thailändska och tigrinja.

Om vård och sjukdomsinformation på andra språk

1177 Vårdguiden har information om vård till asylsökande, gömda och papperslösa samt sjukdomsinformation på flera språk.
Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös

Boenden

Många kommuner efterfrågar stöd i hur man ska bedriva tillsyn i olika former av boenden för flyktingar och asylsökande samt i hem för ensamkommande asylsökande barn. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om miljöbalkens regler om inomhusmiljön i Migrationsverkets asylboenden. Folkhälsomyndigheten har också tagit fram en kortfattad vägledning om hem för ensamkommande asylsökande barn. Vägledningarnas primära målgrupp är de kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörerna.

Vägledning om Migrationsverkets asylboenden

Vägledning om hem för ensamkommande asylsökande barn