Livsvillkor

Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar rapporterar sämre livsvillkor än övrig befolkning. De förvärvsarbetar i betydligt lägre utsträckning och de som arbetar är mer oroliga för att förlora arbetet än befolkningen i övrigt. En lägre andel kvinnor med funktionsnedsättning arbetar jämfört med män med funktionsnedsättning, medan motsvarande könsskillnad inte alls är lika uttalad bland personer som inte har en funktionsnedsättning. Det är också vanligare att sakna kontantmarginal och ha ekonomisk kris bland dem som har en funktionsnedsättning jämfört med övriga, och det är vanligare bland kvinnor jämfört med män. Motsvarande skillnad finns även bland personer utan funktionsnedsättning men i betydligt mindre utsträckning.

Levnadsvanor

Även levnadsvanorna skiljer sig åt för personer som har respektive inte har en funktionsnedsättning. Stillasittande fritid, fetma, daglig rökning och låg konsumtion av frukt och grönt är vanligare bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning. Det är betydligt vanligare bland personer med funktionsnedsättning än bland övriga att önska stöd att ändra dessa levnadsvanor jämfört med övrig befolkning.

Hälsa

Fler personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som dålig jämfört med övrig befolkning. Det finns också skillnader mellan könen då det är en lägre andel kvinnor med funktionsnedsättning som skattar sin hälsa som bra i jämförelse med män med funktionsnedsättning. Även tandhälsan skattas sämre bland personer med funktionsnedsättning, och det är betydligt vanligare att rapportera svår huvudvärk, värk i skuldror, nacke, axlar, rygg och höft samt ischias bland personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning uppger också att de i betydligt större utsträckning är trötta, har sömnbesvär, känner stress och har ängslan, oro och ångest jämfört med befolkningen i övrigt.

Andel med funktionsnedsättning

I den nationella folkhälsoenkäten ställs frågor om nedsatt funktionsförmåga. Andelen med funktionsnedsättning varierar över tid på ett sådant sätt att det är svårt att avgöra om någon egentlig tidtrend finns. Vid den senaste undersökningen var andelen cirka 22 procent. Funktionsnedsättning är vanligare med ökande ålder, allra vanligast är det bland de äldsta (65–84 år). Andelen personer med funktionsnedsättning är lägre bland personer med hög utbildningsnivå jämfört med personer med låg utbildningsnivå.

Läs mer