Tidigare uppdrag – återrapportering och dokumentation

Regeringen har under en rad år gett myndigheten uppdrag inom området nationella minoriteter. Återrapportering och dokumentation av dessa finner du här.

Uppdrag under 2014

Nulägesbeskrivning – rapport om romers rättigheter och förutsättningar för hälsa i pilotkommuner

Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar strategin för romsk inkludering och har haft regeringens uppdrag att ta fram en beskrivning av vilka hinder och möjligheter som finns för att romers rättigheter ska tillgodoses inom de utpekade sakområdena. Som en av flera myndigheter lämnade Folkhälsomyndigheten hösten 2014 ett underlag till Länsstyrelsen i Stockholms län om nuläget när det gäller romers förutsättningar för hälsa i de fem pilotkommunerna.

Slutrapport: Nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter för romers rätt – utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet från Länsstyrelsen i Stockholms län

Folkhälsomyndighetens underlagsrapport: Nulägesbeskrivning – rapport om romers rättigheter och förutsättningar för hälsa i pilotkommuner (PDF, 821 kB)

Samråd med Sveriges nationella minoriteter

Behov, förutsättningar och metoder för datainhämtning om hälsosituationen bland Sveriges nationella minoriteter och urfolk.

Under 2014 hade Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att samråda med företrädare för de nationella minoriteterna. Syftet med samrådet var att undersöka vilka behov och förutsättningar som finns för att hämta in data om hälsosituationen, samt vilka metoder som i så fall är lämpliga att använda för respektive grupp. Utifrån samrådet lade Folkhälsomyndigheten fram tretton förslag till åtgärder om på vad som kan och bör göras. Det konstaterades att det konkreta arbetet framöver behöver se olika för de olika nationella minoriteterna och urfolket. Rapporten överlämnades till regeringen den 15 mars 2014.

Rapport: Samråd med Sveriges nationella minoriteter – behov, förutsättningar och metoder för datainhämtning om hälsosituationen bland Sveriges nationella minoriteter och urfolk (PDF, 774 kB)

Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation

Uppdraget har genomförts i olika steg och i samarbete med romska företrädare.
Tillsammans med dessa har särskilda områden identifierats som uttryck för romska flickors och kvinnors utsatthet i det svenska samhället.

I mars 2014 lämnades en delrapportering av uppdraget. Under 2015 kommer datainsamling att genomföras och analys och förslag på förändring och förbättring baseras på resultat från studien.

Slutrapport om uppdraget kring romska flickors och kvinnors hälsa och livssituation (2015-10-13) (PDF, 392 kB)

Hänvisning till Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation – delrapportering av uppdraget att genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa (PDF, 675 kB)

Uppdrag under 2012

Uppdrag att följa upp och analysera den egna verksamheten ur minoritetspolitiken (2009–2012)

Under 2009–2012 utsågs Statens Folkhälsoinstitut tillsammans med tio andra myndigheter som en viktig aktör när det gäller tillämpningen av minoritetspolitiken. Myndigheten fick ett uppdrag att under tre år följa upp och analysera den egna verksamheten ur minoritetspolitiken. Läs mer i rapporterna nedan.

Fördelning av ekonomiskt stöd till nationella minoriteters organisationer som arbetar för att främja jämställdhet bland nationella minoriteter (2010–2012)

Under 2010–2011 har myndigheten fördelat ekonomiskt stöd till nationella minoriteters organisationer som arbetar för att främja jämställdhet bland nationella minoriteter.

Återrapportering utifrån det minoritetspolitiska målet

Redovisning av uppdraget att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån minoritetspolitiska målet (PDF, 341 kB)

Uppdraget att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet (PDF, 73 kB)

Uppdrag under 2011

Uppdrag att undersöka hur våldsutsatta kvinnor tillhörande nationella minoriteter bemöts och stödjs av berörda myndigheter (2008–2011)

Detta uppdrag slutrapporterades i mars 2011.

Utbildningsmaterial för att underlätta bra bemötande av våldsutsatta kvinnor tillhörande nationella minoriteter

Folkhälsomyndigheten tog fram utbildningsmaterial för att underlätta bra bemötande av våldsutsatta kvinnor tillhörande nationella minoriteter. Målgrupper var polisen, personal inom hälso- och sjukvården och socialsekreterare.

Uppdrag under 2010

Uppdrag att kartlägga hälsosituationen bland nationella minoriteter (2008–2010)

År 2008, fick myndigheten två uppdrag som handlade om att kartlägga hälsosituationen bland nationella minoriteter och lämna förslag på hälsofrämjande och förebyggande insatser avseende nationella minoriteter. Uppdraget återrapporterades till regeringen 2010. Det genomfördes i samarbete med företrädare för de nationella minoriteter samt Socialstyrelsen och dåvarande Delegationen för romska frågor.

Gå till toppen av sidan