Den dominerande hälsorisken med radon i bostäder är lungcancer. Risken för lungcancer ökar vid en livslång tids exponering för radon där den sammanlagda stråldosen avgör risknivån. Radon är inte en akut hälsofara om en person exponeras för högre halter under en kortare tid. Det är viktigt att kontrollera radonhalten i den inomhusmiljö som människor utnyttjar mest dagligen och hålla den så låg som möjligt. Mätningarna ska normalt göras mellan 1 oktober och 30 april, under en period av minst 2 månader.

Radon i inomhusmiljön orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav 50 av fallen har aldrig varit rökare. Totalt upptäcks ungefär 3900 fall av lungcancer per år varav cirka 2800 fall per år kopplas ihop med enbart rökning. Exponering för radon tillsammans med rökning innebär en kraftigt ökad hälsorisk för lungcancer. Sannolikt är det även en viss riskökning för de som samtidigt med radon utsätts för tobaksrök, så kallad passiv rökning. Även om den bästa personliga riskminskningen för en rökare är att sluta röka är radon i inomhusluften en hälsorisk och radonhalten bör hållas så låg som möjligt.

Folkhälsomyndighetens riktvärde i inomhusluft för högsta halt av radon är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Riktvärdet gäller för bostäder och allmänna lokaler som skolor och förskolor. Fastighetsägare till flerbostadshus, skolor och förskolor ska kontinuerligt kontrollera radonhalten och åtgärda en för hög radonhalt. Villaägare med andra egnahemsägare rekommenderas att kontrollera radonhalten och åtgärda för höga halter av radon för att minska hälsorisken.

Radon finns med några få undantag överallt i marken. Radonhalten i marken är tillräckligt hög för att ge höga radonhalter inomhus. Radon från marken sugs lätt in till inomhusluften beroende på att alla byggnader är konstruerade att ha ett lägre lufttryck inomhus än utomhus. Blå lättbetong i byggnaden eller radon i dricksvattnet kan också vara orsaker till förhöjda radonhalter inomhus. Upptäcks höga radonhalter i vattnet rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alltid kontrollera radonhalten i inomhusluften. Den största risken med radon i dricksvatten är att radon kommer ut i inomhusluften och att radon sedan andas in och kommer ner i lungorna.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft på 200 Bq/m3 gäller för befintlig bebyggelse, bostäder och allmänna lokaler som skolor och förskolor. Boverkets regler gäller vid nybyggnation, att nybyggda lokaler och bostäder uppfyller kraven.

Livsmedelsverket har ett gränsvärde för otjänligt dricksvatten på 1000 Bq/l
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

För arbetsmiljön gäller Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde på 200 Bq/m3
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:7) om hygieniska gränsvärden

För nyproduktion gäller Boverkets byggregler med gränsvärde på 200 Bq/m3
Boverkets byggregler BBR 20, föreskrifter och allmänna råd

Frågor och svar om radon

Radon i skola och förskola

 1. Radonhalterna i min sons skola har varit upp till 3200 Bq/m3 i fyra år. Kommer han att bli sjuk till följd av det?
 2. Ska mina småbarn stanna hemma från förskolan tills de har åtgärdat skolan tills radonhalten har gått ned till under 200 Bq/m3 luft?
 3. Ska jag se till att mina barn får en läkarundersökning när de vistats i en förskola med för hög radonhalt, 1250 Bq/m3 luft?
 4. Är det farligt för mina småbarn att gå i en förskola där radonhalten i ett rum var 1250 Bq/m3 luft, när riktvärdet är 200 Bq/m3 luft?

Köpa och bo i hus med radon

 1. Vi har en hög radonhalt i dricksvattnet och resultatet från radonmätningen i inomhusluften kommer att bli klar om ett halvår och sedan kommer det att ta ännu längre tid med åtgärderna. Är det farligt för min son att vistas i huset och att dricka vattnet under tiden?
 2. Mäklaren sa att radonhalten i vårt hus ligger under Folkhälsomyndighetens riktvärde. Men mätningen var gjord 2003 och visade på 320 Bq/m3. Riktvärdet sänktes 2004 och radonhalten är för hög nu. Kan vi häva köpet?
 3. Vi har köpt ett hus som visade sig ha för hög radonhalt. Mäklaren visade upp en radonhalt på 180 Bq/m3 som visade sig vara en korttidsmätning. Kan vi kräva säljaren på ersättning eller att köpet ska gå tillbaka?
 4. Vi har köpt ett hus och som visade sig ha för högt radonhaltvärde när vi gjorde en mätning. Den förra mätningen för 13 år sedan visade 190 Bq/m3. Brukar mätningar svänga så här?
 5. Vi ska köpa ett hus där en korttidsmätning på radon visar upp 170 Bq/m3. Är det acceptabelt att göra en korttidsmätning?
 6. Är radon verkligen så farligt? Jag har bott i ett radonhus i 32 år utan problem

Radon i vatten hemma

 1. Är det farligt att duscha om det är radon i vattnet?
 2. Hur påverkar 1000 Bq/l i dricksvattnet radonhalten i inomhusluften?

Radonmätningar

 1. Jag anser att vårt upplägg av radonmätningar är tillräckliga med korttidsmätningar och mätplatser, men kommunen kräver att flera lägenheter ska mätas och att mättiden ska vara minst två månader. Vad gäller?
 2. Är det acceptabelt att efter en radonsanering använda korttidsmätningar istället för långtidsmätningar?

Radon och rökning

 1. Varför inser inte Folkhälsomyndigheten att radonsaneringar är onödiga? Rökare kommer ändå att dö av lungcancer.
 2. Varför ska fastighetsägare och icke-rökare göra dyra radonsaneringar då det är rökarna som ni ska sätta dit?
 3. Varför ska jag som inte röker behöva kontrollera radonhalten hemma då det bara är för rökare som radon är någon risk?

Radon i skola och förskola

Radonhalterna i min sons skola har varit upp till 3200 Bq/m3 i fyra år. Kommer han att bli sjuk till följd av det?

Det är mycket beklagligt att inga åtgärder har gjorts i detta fall, men det är ingen fara för lungcancer för er son beroende på den radonexponering han har fått i skolan. Någon annan hälsoeffekt som beror på radon är inte känd.

Det som avgör lungcancerrisken är hur stor den livslånga exponeringen blir för radon, stråldosen. Det som ökar hälsorisken är en daglig exponering för höga radonhalter under en mycket lång tid, kanske 15 – 40 år eller mer. Skoltiden är en mycket kort del av en livstid och ett skolår representerar cirka 17 procent av ett år. Lungcancerrisken hänger främst på hur mycket radon en person sammanlagt exponeras för under resten av sin livstid, främst i hemmet, och om man röker. Rökning ensamt ökar risken för lungcancer kraftigt och exponeras en rökare dessutom för radon blir risken större. Att minska radonhalten i skolor ska ses som en försiktighetsåtgärd för att minska den totala stråldosen under en livstid.

Ska mina småbarn stanna hemma från förskolan tills de har åtgärdat skolan tills radonhalten har gått ned under 200 Bq/m3 luft?

Barnen kan gå kvar på förskolan tills vidare utan att det finns anledning till oro för deras hälsa, förutsatt att man försöker minska radonhalten så fort som möjligt. Att permanent sänka radonhalten till under 200 Bq/m3 bör inte ta längre än ett år. Under tiden kan man sänka radonhalten provisoriskt genom att ventilera mer. Det är alltid rekommendabelt att försöka minska radonhalten till så lågt värde som möjligt.

Ska jag se till att mina barn får en läkarundersökning när de vistats i en förskola med för hög radonhalt, 1250 Bq/m3 luft?

Fallen av lungcancer börjar stiga sakta från 45-årsåldern med en topp runt 75 år. Det är därför för tidigt för att en läkare ska se om barnen har någon hälsopåverkan eller löper risk att få lungcancer. Det avgörande för era barns risk för lungcancer är hur stor radonhalten är i hemmet, hur stor radonexponeringen blir i resten av deras liv och om de börjar röka. Rökning ökar risken för lungcancer kraftigt och rökning tillsammans med radonexponering ökar risken mer. Den radonexponering som era barn fått i förskolan kommer att ha en mycket liten inverkan på den totala livsexponeringen och risken för lungcancer.

Är det farligt för mina småbarn att gå i en förskola där radonhalten i ett rum var 1250 Bq/m3 luft, när riktvärdet är 200 Bq/m3 luft?

Nej, det är ingen fara. Barnen kan gå kvar på förskolan tills vidare utan att det finns anledning till oro, förutsatt att man minskar radonhalten så fort som möjligt. Radonets farlighet är inte kopplat till en tillfällig eller kortare livstids exponering för högre radonhalter.

Lungcancer är den enda kända sjukdomen som kan kopplas till radonexponering, Det som är avgörande för lungcancerrisken är hur stor den sammanlagda exponeringen för radon, stråldosen, har varit under en livstid. En människa behöver exponeras dagligen och kontinuerligt för höga halter radon under en mycket lång tid, kanske 15-40 år, eventuellt ännu mer. Radon ger inga akuta förgiftningar. Enligt de vetenskapliga utredningar som har gjorts kan man inte se att exponering för radon skulle vara farligare för barn än för vuxna. Den stråldos som era barn hittills har fått är mycket liten eftersom exponeringen i förskolan är några timmar på dygnet och inte alla dagar på ett år och dessutom en mycket kort del av deras liv. Riktvärdet på 200 Bq/m3 är en försiktighetsåtgärd för att minska den livslånga sammanlagda stråldosen.

Köpa och bo i hus med radon

Vi har en hög radonhalt i dricksvattnet och resultatet från radonmätningen i inomhusluften kommer att bli klar om ett halvår och sedan kommer det att ta ännu längre tid med åtgärderna. Är det farligt för min son att vistas i huset och att dricka vattnet under tiden?

Nej, det är inte farligt för er son att vistas i huset eller dricka vattnet. Undersökningar har inte kunnat visa några hälsoeffekter av att man dricker radonhaltigt vatten. Hälsorisken är endast förknippad med inandning radon. Skulle radonmätningarna visa att ni har en för hög radonhalt i huset är ändå exponeringstiden för kort för att innebära någon hälsorisk innan åtgärder har satts in. Det kan dock vara bra som en försiktighetsåtgärd att ni har en bra ventilation i huset under tiden för att minska radonhalten så mycket som möjligt. Eftersom radonhalten i vattnet är så hög som 1720 Bq/l kan det vara bra att först röra om vattnet ordentligt innan det dricks. Gasen lämnar till stor del vattnet efter omrörning. Kokning av vatten ger samma effekt. Det är bra att samtidigt ha på köks- och badrumsfläktar eller på annat sätt förbättrar ventilationen för att snabbt få bort radonet som kommer från vattnet tills åtgärder har satts in.

Mäklaren sa att radonhalten i vårt hus ligger under Folkhälsomyndighetens riktvärde. Men mätningen var gjord 2003 och visade på 320 Bq/m3. Riktvärdet sänktes 2004 och radonhalten är för hög nu. Kan vi häva köpet?

Det här är en fråga som ligger utanför Folkhälsomyndighetens och den kommunala miljö och hälsoskyddsförvaltningens ansvarsområde. Det enda sättet är att försöka prata med säljaren eller gå till domstol. Vid husköp är det dock stora krav på köparen att ta reda på vad som gäller för huset. Det kan vara svårt för er att i detta fall kunna få någon ersättning för radonsaneringar i efterhand, ännu mindre att få köpet annullerat. Men det är en fråga som domstolen avgör.

Vi har köpt ett hus som visade sig ha för hög radonhalt. Mäklaren visade upp en radonhalt på 180 Bq/m3 som visade sig vara en korttidsmätning. Kan vi kräva säljaren på ersättning eller att köpet ska gå tillbaka?

Folkhälsomyndighetens regler gäller inte vad som gäller mellan husförsäljare och köpare. Folkhälsomyndigheten kan inte gå in och kräva att säljaren ska ersätta er. Inte heller kan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i kommunen som är den operativa myndigheten göra det.

Det är köparen som har ett stort ansvar att kontrollera huset vid ett husköp. Enda chansen är ta upp en diskussion med säljaren eller att gå till domstol.

Vi har köpt ett hus och som visade sig ha för högt radonhaltvärde när vi gjorde en mätning. Den förra mätningen för 13 år sedan visade 190 Bq/m3. Brukar mätningar svänga så här?

Vad gäller mätningen kan olika mätresultat variera i samma hus när nya mätningar görs efter ett antal år. Förändringar med tiden kan bland annat bero på statusen på huset, förändringar i huset, ändrad användning av rum, tillbyggnader och hur många som bor i huset.

Vi ska köpa ett hus där en korttidsmätning på radon visar upp 170 Bq/m3. Är det acceptabelt att göra en korttidsmätning?

Nej, det är inte acceptabelt. Det finns en fara med att en korttidsmätning ger för låga värden och de är dessutom inte jämförbara med riktvärdet på 200 Bq/m3 som kräver minst två månaders mätning. Bäst är att ni gör ett förbehåll i köpekontraktet där ni anger att en långtidsmätning kommer att göras så snart det är möjligt och att eventuella nödvändiga radonsaneringar dras av från köpesumman enligt överenskommelse.

Är radon verkligen så farligt? Jag har bott i ett radonhus i 32 år utan problem

Hälsorisken vid radonexponering är att drabbas av lungcancer som gäller för befolkningen i genomsnitt. Enskilda individer kan exponeras för radon utan några hälsoeffekter men det betyder inte att radon är ofarligt. Det betyder endast att den individen inte var känslig för radon av olika anledningar. På samma sätt som att när en person är fri från äppelallergi innebär det inte att alla andra människor också är det. Epidemiologiska studier visar med mycket stor säkerhet att av de cirka 2800 fall av lungcancer som inträffar årligen beror 500 på exponering för höga radonhalter. De flesta som exponeras för radon drabbas inte av lungcancer men det är ändå en allvarlig hälsorisk.

Radon i vatten hemma

Är det farligt att duscha om det är radon i vattnet?

Nej, det innebär inte någon högre risk för lungcancer eftersom man vistas i duschen en mycket kort tid. Radon avges i och för sig effektivt till luften i en dusch och radonhalten kan tillfälligt bli hög. Men den korta tiden som man vistas i duschen har ingen betydelse för den livslånga hälsorisken. Det avgörande är hur hög radonhalten är i bostaden som ett årsmedelvärde. Ett duschrum har dessutom en ventilation för att ta bort den fuktiga luften och radon följer med ventilationsluften ut från bostaden och påverkar normalt inte inomhusluften i någon större grad.

Hur påverkar 1000 Bq/l i dricksvattnet radonhalten i inomhusluften?

Det varierar väldigt mycket beroende på olika faktorer men en tumregel är att varje 1000 Bq/l kan ge cirka 100 Bq/m3 till inomhusluften, det vill säga en tiondel av vattenhalten. Men det beror mycket på hur radon kan komma ut i inomhusluften och hur ventilationen är i huset. Vi rekommenderar att man alltid ska följa upp en vattenmätning med en radonmätning av inomhusluften.

Radonmätningar

Jag anser att vårt upplägg av radonmätningar är tillräckliga med korttidsmätningar och mätplatser, men kommunen kräver att flera lägenheter ska mätas och att mättiden ska vara minst två månader. Vad gäller?

Det är miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i kommunen som är den operativa myndigheten som bedömer hur radonmätningar görs och bestämmer hur de ska utföras. Som grund för mätningarna ligger SSM:s metodbeskrivning för mätningar av radon i flerbostadshus. Korttidsmätningarna kan inte jämföras med Folkhälsomyndighetens riktvärde som är ett årsmedelvärde. Det krävs minst två månader för att få ett årsmedelvärde. Det bästa är att stämma av med kommunen om upplägget av mätserierna.

Är det acceptabelt att efter en radonsanering använda korttidsmätningar istället för långtidsmätningar?

Ni får diskutera det med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i er kommun. De får göra en bedömning om korttidsmätningar är acceptabla. Normalt behövs det långtidsmätningar för att kunna bedöma att bostäderna ligger under riktvärdet på 200 Bq/m3. Beroende på hur och var tidigare mätningar har gjorts och tidpunkten på året för korttidsmätningar kan i vissa fall korttidsmätningar räcka. Men det avgör kommunen.

Radon och rökning

Varför inser inte Folkhälsomyndigheten att radonsaneringar är onödiga? Rökare kommer ändå att dö av lungcancer

Det är en missuppfattning att alla rökare drabbas av lungcancer, oavsett om de exponeras för radon eller inte. Varje år upptäcks ungefär 3900 lungcancerfall. Cirka 2800 fall beror på endast rökning. 500 fall beror dessutom på radon och de delas upp i 450 rökare och 50 icke-rökare. I gruppen av 500 fall är radonexponeringen det som får "bägaren att rinna över". Kvar finns de fall som beror på andra faktorer som passiv rökning, andra luftföroreningar eller genetiska faktorer.

Statistiken kan dock lätt missuppfattas till att alla rökare ändå skulle få lungcancer. Men om man tänker på att det är ungefär 1,7 miljoner svenskar som röker ser man att den största gruppen är de rökare som inte drabbas av lungcancer. Åtgärder för att sänka radonhalten är viktiga både för rökare och för icke-rökare.

Varför ska fastighetsägare och icke-rökare göra dyra radonsaneringar då det är rökarna som ni ska sätta dit?

Radon är en hälsorisk även för icke-rökare även om risken inte är lika stor som för rökare.

Folkhälsomyndigheten har ansvar för att inomhusmiljön inte ska innehålla skadliga miljöfaktorer. Radon är en sådan faktor. Rökning är en livsstilsfråga som vi inte kan reglera. Lagstiftningen gäller för inomhusmiljön i alla bostäder oavsett rökvanor eller andra livsstilsfaktorer. Lagmässigt kan man inte särskilja rökare från andra människor. Även om den effektivaste personliga skyddsåtgärden mot lungcancer är att sluta röka så minskar risken ännu mer om radonhalten minskas. Därför är det viktigt från hälsosynpunkt att alla bostäder har en låg radonhalt.

Varför ska jag som inte röker behöva kontrollera radonhalten hemma då det bara är för rökare som radon är någon risk?

Radon är en hälsorisk för icke-rökare. Varje år beror cirka 500 nya fall av lungcancer på exponering för radon. 450 är rökare och 50 av dem är icke-rökare. Det innebär att även för icke-rökare är radon en allvarlig hälsorisk även om risken är mycket större för rökare. De 450 fall som är rökare skulle inte ha fått lungcancer om de inte dessutom hade blivit exponerade för höga halter av radon. Passiv rökning är dessutom en faktor som sannolikt höjer risken för icke-rökare. Det är därför viktigt att alla bostäder ska ha så låga radonhalter som möjligt.