Temperaturen bör vara minst 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare. Alternativt 18 grader Celsius med operativ mätning. Temperaturen får inte överstiga 24 grader långvarigt. Det gäller dygnet runt. De allmänna råden gäller inte vid extrema väderförhållanden som vid allvarliga värmeböljor och köldperioder.

Känsliga grupper

Temperaturen inomhus ska ta hänsyn till människor som har behov av en varmare temperatur inomhus. För känsliga grupper gäller att temperaturen minst bör vara 2 grader högre temperatur. Exempel på känsliga personer är äldre, handikappade, rörelsehindrade eller människor med låg ämnesomsättning. Den lokala myndigheten som är kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor kan besluta om en person hör till den känsliga gruppen.

Termiskt inomhusklimat

För att ha ett termiskt inomhusklimat som uppfyller de riktvärden och vägledningar som finnas angivna i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:17) om temperatur inomhus är det inte bara lufttemperaturen som behöver kontrolleras. Övriga faktorer som påverkar människans upplevelse av inomhusklimatet är:

 • Strålningstemperatur, som är ett mått på strålningsutbytet med omgivande ytor i alla riktningar till exempel förekomst av kalla ytor i en bostad
 • Temperaturskillnader i ett rum (asymmetrier), som innebär att det inte får vara för stora skillnader i temperaturer mellan olika platser i rummet
 • Luftens hastighet eller drag
 • Kallras
 • Luftens fuktighet, som vid hög luftfuktighet påverkar människans upplevelse av värme eller kyla

Dessutom är det viktigt att:

 • Värmesystemet är anpassat till det aktuella värmebehovet
 • Värmesystemet är underhållet och inte ger ojämn värme mellan olika bostäder i samma byggnad
 • Värmeelement (radiatorer) är underhållna och fungerar effektivt som innebär att de är uppvärmda över hela ytan
 • Ventilationen fungerar enligt de riktvärden och riktlinjer som finns angivna Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om luftkvalitet och att värmesystemet är anpassat till den rådande ventilationslösningen
 • Under den kallare årstiden vara uppmärksam på kalldrag från tilluftsventiler som kommer direkt från uteluften vid självdrags- eller frånluftsventilation. Sommartid är det viktigt att se till att tilluftsventiler inte drar in för varm luft till lägenheten

Operativ mätning

En operativa temperaturmätning mäter också den s.k. strålningstemperaturen. Kalla ytor stjäl värme från kroppen vilket kan vara ett problem även om lufttemperaturen är enligt riktvärdena. Mätningar görs med ett för ändamålet speciellt framtaget mätinstrument. Operativ mätning motsvarar inte en mätning med en vanlig temperaturgivare eller termometer som, indikativ mätning.

Egenkontroll

Enligt 26 kap. 19 § i miljöbalken ska en verksamhetsutövare (till exempel en fastighetsägare) fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga olägenhet för människors hälsa. Vad gäller temperatur inomhus bör egenkontrollen bland annat innehålla:

 • Kontrollmätning av inomhusklimatet
 • Funktionskontroll av ventilationen i bostaden
 • Funktionskontroll av värmesystemet i bostaden
 • Kontroll av nyttjanderättshavarens upplevelse av inomhusklimatet
 • Rutin för hantering av felanmälan eller klagomål

Vistelsezon

Riktvärdena för temperatur inomhus gäller för hela vistelsezonen inomhus som definieras som 1 meter från yttervägg, 6 decimeter från innervägg, en decimeter ovan golv till två meter ovan golv. Utanför vistelsezonen har även yttemperaturen på golv, väggar och innertak betydelse för det termiska klimatet.

Kontakta fastighetsägaren

Upplevs inomhustemperaturen för kall eller för varm kontaktas i första hand fastighetsägaren som hyresvärd eller bostadsrättsförening för utredning och eventuella åtgärder. Om inte tillräckliga åtgärder görs är nästa steg att kontakta den kommunala myndigheten för miljö- och hälsoskydd i den kommun som bostaden finns i, som nås via kommunens växel eller kommunens webbplats.

Hälsoeffekter

Låga inomhustemperaturer kan orsaka eller förvärra hjärt-, kärl-, och lungrelaterade sjukdomar. Höga inomhustemperatur kan medföra illamående, trötthet och huvudvärk. Drag kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation. Se vidare i handboken Temperatur inomhus om hälsoeffekter och om känsliga personer.

Mätning av temperatur

Temperaturmätningar behöver göras på flera ställen inom vistelsezonen och en mätning i rummet är inte tillräckligt. Beskrivning om hur mätningar av inomhusklimatet kan görs på bästa sätt finns i handboken Temperatur inomhus. På sidan 38 i handboken finns en mätanvisning som fungerar bra vid mätning av låga temperaturer inomhus. Stora fönsterytor, solljus och höga temperaturer påverkar dock metoden. Vid en loggad långtidsmätning måste mätpunkter väljas inom vistelsezonen - utan solinstrålning. I mätrapporten anges avvikelser från handboken, med motiveringar. Sådan mätning kan endast jämföras med indikativ temperatur, 20 °C eller 22 °C.

Vägledning för bedömning av termiskt inomhusklimat och temperatur

Riktat till nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor finns vägledning på saker som är bra att ha med vid hanteringar av ärenden om för låg temperatur inomhus. Se vidare under relaterade sidor.