Besvär varierar och beskrivs olika av olika personer

Elöverkänslighet är ett antal icke-specifika symtom som påverkade personer kopplar till exponering för elektromagnetiska fält, EMF. De vanligaste symtomen är rodnad, stickande eller brännande känsla i huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer.

Vetenskapligt stöd för samband mellan exponering och symtom saknas

Trots att forskning om elöverkänslighet har pågått under många år har inga resultat kommit fram som kan förklara sambanden mellan elektromagnetiska fält och elöverkänslighet. Därför finns det för närvarande inte något vetenskapligt stöd för att det finns något orsakssamband mellan exponering för EMF och symtom. Samtidigt råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär och lider i närheten av elektrisk utrustning.

Specifika rekommendationer för sjukskrivning saknas enligt Socialstyrelsen

Med hänvisning till forskningsläget anser Socialstyrelsen att det saknas bevis för att elöverkänslighet är en sjukdom. De olika symtomen har klassificerats av Världshälsoorganisationen, WHO, vars koder används i sjukvården. Socialstyrelsens beslutsstöd, råd till läkare som medverkar i sjukskrivningsprocessen, innehåller inte råd om sjukskrivning på grund av upplevda symtom vid exponering för elektromagnetiska fält. Elöverkänslighet är därmed inte en medicinsk diagnos. Personer kan under kortare tid sjukskrivas för symtomdiagnoser tills orsaken för besvären diagnostiserats. Läkarintyget vid sjukskrivning ska visa att patientens arbetsförmåga är sänkt. För mer information om sjukskrivning på grund av elöverkänslighet hänvisar vi till Socialstyrelsen.

Försäkringskassan prövar rätten till sjukskrivning

Det är Försäkringskassan som prövar rätten till sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning. Försäkringskassans beslut kan överklagas till de administrativa domstolarna. Flera sjukdomar kan ge upphov till samma symtom. Därför är det viktigt att personer med besvär genomgår en noggrann medicinsk utredning för att kunna ges rätt behandling.

Funktionshinder

Utgångspunkten för handikappolitiken är att funktionshinder inte ses som en egenskap hos individen utan betecknar brister i mötet mellan individens förutsättningar och miljön. Enligt Socialstyrelsen är funktionsnedsättning en "nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga" och funktionshinder är "begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen". Enskilda personer som anser sig ha behov av samhällets stöd, enligt till exempel Socialtjänstlagen, har rätt att få sina behov bedömda och rätten till stöd prövad utifrån gällande lagstiftning oavsett orsaken till stödbehovet. För mer information om funktionshinder och elöverkänslighet hänvisar vi till Socialstyrelsen.

Statsbidrag till handikapporganisationer

Socialstyrelsen har bedömt att Elöverkänsligas riksförbund uppfyller förordningens krav för att få statsbidrag som handikapporganisation. Syftet med statsbidraget är att "stödja handikapporganisationer i deras arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionshinder". Med handikapporganisation avses i förordningen bland annat en riksomfattande organisation vars medlemmar till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, och vars ändamål är att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar och bevaka deras intressen. För mer information om statsbidrag till Elöverkänsligas riksförbund hänvisar vi till Socialstyrelsen.