Ett nationellt handlingsprogram för att förebygga suicid

I rapporten Förslag till nationellt handlingsprogram för suicidprevention presenteras nio punkter för hur antalet suicid ska minskas.

Programmet överlämnades till regeringen i december 2006 av Socialstyrelsen och dåvarande Statens folkhälsoinstitut. I juni 2008 antog riksdagen de nio strategiska åtgärdsförslagen som en del av propositionen En förnyad folkhälsopolitik. Regeringen uttryckte tydligt i propositionen att ingen människa ska behöva hamna i en sådan situation att självmord ses som den enda utvägen.

De nio åtgärdsområdena i handlingsprogrammet utgår dels från ett befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv:

Strategiska åtgärdsområden för att förebygga suicid

  1. Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
  2. Insatser som minskar alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för självmord
  3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
  4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
  5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
  6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
  7. Kompetenshöjning hos personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik
  8. Händelseanalyser av lex Maria-anmälningar
  9. Stöd till frivilligorganisationer

Det individinriktade arbetet bedrivs i huvudsak inom hälso- och sjukvården med syfte att få bästa möjliga omhändertagande av personer med risk för suicid, medan det befolkningsinriktade arbetet har en bred folkhälsovetenskaplig ansats och omfattar många olika samhällsaktörer. Syftet med det befolkningsinriktade förebyggande arbetet är att utveckla och förstärka stödjande och riskfria miljöer samt att minimera tillgången till medel för suicid.

De individ- och befolkningsinriktade perspektiven kompletterar varandra och anses nödvändiga för att en nationell satsning på att reducera antalet suicid ska kunna förväntas ge effekt. I de nio punkterna framhålls också att grundläggande faktorer i människors livsvillkor har en tydlig koppling till suicidförekomst.

Läs mer

Förslag till nationellt program för suicidprevention (PDF, 300 kB)

Folder: Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Propositionen En förnyad folkhälsopolitik

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du ska vända dig inom vården, kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Här finns fler hjälplinjer

Kontakt

E-post till Suicidprevention för frågor om det suicidpreventiva arbetet

Gå till toppen av sidan