Folkhälsomyndigheten stödjer förebyggande insatser riktade till MSM i hela landet. Insatser görs exempelvis av och för unga MSM och MSM som lever med hiv. Myndigheten genomför och stödjer även olika forskningsprojekt för att följa utvecklingen av hiv/STI, sexvanor och hälsa bland MSM. Under 2000-talet har ungefär en fjärdedel av hivfallen som rapporterats i Sverige överförts via sex mellan män. Hälften av dessa män är migranter som fått hiv innan ankomst till Sverige.

Folkhälsomyndighetens statistik visar också att MSM med migrantbakgrund tenderar att ha förhöjd risk att smittas med hiv i Sverige.

Begreppet MSM

I Europa, liksom i USA, var det bland MSM som hiv först upptäcktes. I Sverige konstaterades det första fallet 1982. Att drabbas av hiv har emellertid inget med sexuell identitet att göra. Sexuella handlingar kan, men måste inte relatera till en individs sexuella identitet. Det som är avgörande för om hiv eller andra sexuellt överförda infektioner överförs är sexuella beteenden. Därför använder preventörer och forskare MSM som en beskrivande term som fokuserar på sexuella handlingar män emellan. MSM omfattar därmed homo- och bisexuella män samt andra män som, oberoende av sexuell identitet, har sex med andra män.

MSM i den nationella strategin för att förebygga hiv/aids

De förebyggande insatserna riktade till MSM bör utifrån den epidemiologiska situationen ges hög prioritet. Ideella organisationer har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Enligt den Nationella strategin (prop.2005/06:60) behöver följande områden förstärkas:

  • kunskapsuppbyggnad inom beteendevetenskap och epidemiologisk övervakning,
  • möjligheten att erbjuda hivtestning med kvalificerad rådgivning utanför de specialiserade mottagningarna,
  • MSM med migrantbakgrund bör särskilt beaktas i utformning och planering av förebyggande insatser.

Kunskap om hiv och sexuell hälsa hos MSM

  • Sexualvaneundersökningar bland MSM visar att de yngre männen har sämre kunskap om smittvägar och strategier för att skydda sig mot hiv än de äldre. De har i lägre omfattning erfarenhet av hivtestning och gör också mer riskfyllda bedömningar av smittrisker. I de enkätundersökningar som gjorts i Sverige de senaste tio åren är den självrapporterade hivprevalensen bland MSM 3-5 %. Bland äldre homosexuella män i storstadsområden är det dubbelt så vanligt att leva med hiv.
  • Resultaten från enkätundersökningar bland MSM i Sverige (2006, 2008, 2013) visar att det finns skillnader mellan olika mottagningar och mellan olika delar av landet vad gäller tillgänglighet, innehåll och kvalitet i fråga om testning och rådgivning för män som har sex med män. Exempelvis varierar erbjudanden om vaccination mot hepatit A och B, samt tillgång till hivtest med snabbt provsvar.
  • I storstadsområden som Malmö, Göteborg och Stockholm är MSM-kompetens och kapacitet större inom hälso- och sjukvården, jämfört med mindre kommuner. Där finns också ofta uppsökande insatser för MSM.