Folkhälsomyndigheten ansvarar för uppföljning och analys av utvecklingen inom området psykisk hälsa. Myndigheten tar fram och sprider kunskapsstöd om främjande och förebyggande insatser, samt verkar för nationell samordning inom området.

I Sverige uppger de allra flesta att de har en god eller mycket god psykisk hälsa. Samtidigt är psykiska problem vanliga, både i Sverige och i världen i övrigt. Enligt en stor sammanställning om hälsotillståndet globalt, redovisad i den medicinska tidskriften The Lancet , kommer depression på tredje plats bland de vanligaste sjukdomarna som sätter ned livskvaliteten.

Den 10 oktober uppmärksammar FN Världsdagen för psykisk hälsa, ett initiativ som märks på många håll i Sverige genom bland annat informationssatsningar och evenemang.

Kort om den psykiska hälsan i Sverige

  • I Sverige uppger de allra flesta, både barn och vuxna, att de har en god eller mycket god psykisk och fysisk hälsa. Samtidigt är det många som har återkommande psykiska och somatiska (kroppsliga) besvär som påverkar måendet.
  • 30 procent av befolkningen har lindriga besvär av ängslan, oro eller ångest. Besvären är vanligare bland kvinnor (37 procent) än bland män (24 procent). 6 procent av kvinnorna och 3 procent av männen uppger att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.
  • Flickor rapporterar psykiska och somatiska besvär i högre utsträckning än pojkar. Äldre barn uppger fler psykiska och somatiska besvär än yngre barn. Något fler barn rapporterar psykiska och somatiska besvär i dag än för 15 år sedan.
  • Personer med eftergymnasial utbildning uppger oftare att de har ett bättre hälsotillstånd jämfört med personer med gymnasial eller förgymnasial utbildning.
  • Äldre personer (65–84 år) uppger i regel färre psykiska och somatiska besvär än yngre personer (16–29 år).

Läs mer

Läs information från WHO om Världshälsodagen för psykisk hälsa (engelska)
Folkhälsomyndighetens uppdrag inom psykisk hälsa
Läs fler uppgifter om den psykiska hälsan i Sverige (länk borttagen 2020-01-03)
Barns psykiska hälsa
Vuxnas psykiska hälsa (länk borttagen 2020-01-03)

Kategori: Nyhet