Skolbarns hälsovanor är en återkommande enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar som senast genomfördes under år 2017/18. Resultatet visar att självrapporterade psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter, har ökat bland 11-åringar mellan åren 2013/14 och 2017/18. För flickor har andelen med flera psykosomatiska besvär ökat från 29 till 41 procent, medan andelen bland pojkar har ökat från 20 till 30 procent. Andelen 11-åringar som uppger psykosomatiska besvär är den högsta sedan studien började 1985/86 även om det är för tidigt att säga om det är en bestående ökning.

När det gäller 13- och 15-åringar har andelen med psykosomatiska besvär ökat kontinuerligt under de senaste decennierna och är fortsatt hög.
– Vi har tidigare analyserat orsakerna till ökningen och sett att skolan är en av flera förklaringar för utvecklingen bland 13- och 15-åringar. De här resultaten visar att vi ännu inte lyckats vända trenden, säger Petra Löfstedt som är ansvarig för studien.

infografik över utvecklingen av psykosomatiska besvär bland 11-åringar

Andelen 11-åringar som har uppgett att de har haft minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan de senaste sex månaderna, 1985/86–2017/18, fördelat på kön.

Ökad skolstress och lägre skoltrivsel

Även när det gäller skolstress så har den ökat bland 11-åringarna, främst bland flickorna. Andelen som uppger att de är stressade över skolarbetet har gradvis stigit från 10 procent år 1997/98 till 21 procent under 2017/18.

Från 1980-talets slut fram till 2013/14 ökade andelen 11-åringar som tycker mycket bra om skolan kontinuerligt, men minskade år 2017/18 och är nu cirka 30 procent för både pojkar och flickor.

Om undersökningen Skolbarns hälsovanor

Skolbarns hälsovanor är en enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar. I undersökningen ställs en rad frågor som rör hälsa, hälsobeteenden och miljöer som på olika sätt har betydelse för hur barn och unga mår. Under 2017/18 genomfördes den nionde datainsamlingen där drygt 4 000 elever från drygt 200 skolor över hela landet deltog. Det motsvarar en svarsfrekvens på 47 procent bland skolorna, vilket är en minskning jämfört med föregående datainsamling.

Skolbarns hälsovanor är ett internationellt forskningsprojekt som samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO). Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om barns och ungas hälsa, följa utvecklingen över tid samt göra jämförelser mellan deltagande länder.

Undersökningen genomförs vart fjärde år och Sverige har deltagit sedan 1985.
Läs mer om undersökningen skolbarns hälsovanor

En fullständig rapport från undersökningen Skolbarns hälsovanor kommer att publiceras av Folkhälsomyndigheten i början av 2019.

Läs mer

Rapport om utvecklingen av psykosomatiska besvär bland 11-, 13- och 15-åringar

Läs mer om orsakerna till psykiska ohälsan bland 13–15-åringar

Kategori: Nyhet