Förekomsten av suicid varierar mellan olika delar av Sverige. I vissa län är andelen självmord nästan dubbelt så hög som i andra län, både för kvinnor och män. Folkhälsomyndigheten har undersökt hur suicidtalen skiljer sig åt mellan olika typer av kommuner.

Mellan 2012–2016 var andelen självmord i så kallade storstadskommuner i genomsnitt hälften så hög som i avlägset belägna landsbygdskommuner. Men bara för män. För kvinnorna var suicidtalen i princip likartade oberoende av kommuntyp.

Figur 1. Suicid bland män i olika typer av kommuner

Graf som visar suicid bland män i olika typer av kommuner

– Varför suicidtalen skiljer sig åt mellan olika kommuntyper är oklart. Men mycket tyder på att socioekonomiska skillnader mellan olika regioner kan påverka, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Det finns ett samband mellan socioekonomisk situation och suicidalt beteende (suicid, suicidförsök och suicidtankar). I socioekonomiskt svagare områden finns en ökad risk för suicidalt beteende jämfört med områden med starkare socioekonomiska förutsättningar.

Folkhälsomyndighetens analys visar att det fanns socioekonomiska skillnader mellan kommuntyperna under perioden 2012–2016. Storstadskommuner hade lägre arbetslöshet, högre medianinkomst och färre personer med enbart förgymnasial utbildning jämfört med avlägset belägna landsbygdskommuner.

– Det är viktigt att glesbygdskommuner får extra stöd i arbetet med att förebygga självmord, säger Hillevi Busch. Glesbygdskommuner har ofta långa avstånd vilket kan bli ett stort hinder om man mår psykiskt dåligt. Här kan kanske tekniken underlätta så att människor kan få stöd utan att behöva åka in till centralorten. Vi ser också att fler och fler landsting arbetar med suicidprevention även utanför hälso- och sjukvården, något som är positivt.

Folkhälsomyndigheten har sedan 2015 följt den regionala utvecklingen av det suicidpreventiva arbetet. Andelen landsting som arbetar med suicidprevention utanför hälso- och sjukvården har ökat från 71 procent 2015 till 86 procent 2017.

Läs mer

Suicid på läns- och kommunnivå

Interaktiva faktablad om psykisk hälsa och suicid

Kategori: Nyhet