Folkhälsomyndigheten följer löpande anslutningen till det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och förekomsten av de sjukdomar som omfattas. Årets uppföljning visar att över 97 procent av alla tvååringar har vaccinerats inom programmet, som omfattar skydd mot totalt nio sjukdomar.

Tack vare vaccinationsprogrammet är sjukdomar som difteri, stelkramp, röda hund och infektionen Haemophilus influenzae typ b (Hib) mycket sällsynta i Sverige. Invasiva infektioner med pneumokocker var under 2018 på en fortsatt låg nivå bland barn under 2 år.

– Även antalet fall av kikhosta minskade totalt sett något jämfört med året innan. Viktigt är att antalet smittade bland spädbarn har fortsatt att minska, och var under 2018 det lägsta sedan 2014, säger Adam Roth som är chef för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram.

Mycket låg risk för mässling

Risken för att smittas av mässling i Sverige är mycket låg tack vare att vaccinationstäckningen varit hög under många år. Mässlingsfall förekommer dock ändå ibland, eftersom sjukdomen finns kvar i andra länder. Sammanlagt rapporterades 43 mässlingsfall i Sverige under 2018, varav 18 smittades utomlands. Bara vid enstaka tillfällen ledde dessa sjukdomsfall till spridning inom landet, tack vare den höga immuniteten i befolkningen och effektiva smittskyddsåtgärder.

– För att undvika smitta är det viktigt att se över sitt behov av vaccination inför utlandsresor, inklusive andra europeiska länder där mässling är vanligare än i Sverige. Detta skyddar både individen och minskar risken för utbrott, säger Adam Roth.

Vaccindag om kommunikation om vaccinationer

I samband med WHO:s vaccinationsvecka anordnar Folkhälsomyndigheten den 24 april Vaccindagen, där förtroendet för vaccinationer och kommunikationens roll diskuteras med nationella och internationella aktörer. Utgångspunkten är det regeringsuppdrag som Folkhälsomyndigheten fick i juni 2018, som handlar om att förbättra barns skydd mot smittsamma sjukdomar genom att arbeta med kommunikation om vaccinationer.

Läs mer

Årsrapporten Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2018

Uppdrag att förbättra barns skydd mot smittsamma sjukdomar 2018–2020

WHO – Global vaccine action plan

WHO – information om vaccinationsveckan (European Immunization Week)

ECDC – ECDC Rapid Risk Assessment "Who is at risk for measles in EU/EEA? Targeting susceptible groups to close immunity gaps towards measles elimination"

Läkemedelsverket – information om vacciner och vaccination

Kategori: Nyhet