I dag erbjuds flickor vaccination mot humant papillomvirus (HPV) genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinet skyddar mot flera former av cancer.

Folkhälsomyndigheten lämnade 2017 ett underlag till regeringen om att även pojkar kan erbjudas denna vaccination inom ett allmänt nationellt vaccinationsprogram. Den 14 mars i år gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget, eftersom det nu finns ytterligare ett vaccin på marknaden. I det nya vaccinet ingår direkt skydd mot nio typer av HPV, istället för mot två eller fyra typer, men det är också dyrare än de HPV-vaccin som sedan tidigare funnits på marknaden.

Den nya hälsoekonomiska analysen är nu inlämnad till regeringen. Den visar att vaccination av både pojkar och flickor med det nyare så kallade niovalenta HPV-vaccinet, jämfört med att enbart vaccinera flickor med detta vaccin, endast är kostnadseffektivt med ett rabatterat pris vid upphandling. Vaccination med de vacciner som funnits sedan tidigare är däremot samhällsekonomiskt kostnadseffektivt även utan rabatt vid upphandling.

Sammantaget bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram. Genom att vaccinera även pojkar kan ytterligare 120 till 130 fall av cancer förebyggas per år, beroende på val av vaccin.

De flesta pojkar får redan i dag ett indirekt skydd mot HPV-relaterad cancer i och med att flickor vaccineras. Men genom att inkludera pojkar i vaccinationsprogrammet så kan de få ett direkt skydd, vilket ger ett mer jämlikt och robust program. Dessutom får män som har sex med män ett skydd, vilket ett program med enbart vaccination av flickor inte erbjuder.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ta fram underlag om nationella vaccinationsprogram. Regeringen fattar sedan beslut om vaccinationsprogrammen ska införas.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens utredning om vaccination av pojkar mot HPV
Frågor och svar om HPV
Vaccin mot HPV
Komplettering av beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar

Kategori: Nyhet