De flesta i Sverige tycker att den egna tandhälsan är god, och andelen som gör det ökade från 72 till 78 procent under 2004–2016. Detta enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor.

Men det finns tydliga skillnader mellan olika grupper. I genomsnitt åtta av tio (80 procent) med eftergymnasial utbildning säger sig ha bra tandhälsa, jämfört med knappt sju av tio (69 procent) bland dem med förgymnasial utbildning.

Andel som har angett att de har ganska eller mycket bra självskattad tandhälsa, uppdelat på utbildningsnivå, under perioden 2004–2016.

Linjediagram över andel som angett att de har ganska eller mycket bra självskattad tandhälsa

Bland dem som upplevt en ekonomisk kris eller som avstått från att besöka tandläkaren av ekonomiska skäl är det inte ens tre av tio (29 procent) som tycker att den egna tandhälsan är bra.

"Tidigare studier har visat att personer med lägre socioekonomisk status tenderar att underskatta sitt tandvårdsbehov, så ett objektivt mått på tandhälsa skulle kunna visa ännu större skillnader mellan olika grupper", skriver Folkhälsomyndigheten i rapporten.

De som röker eller snusar dagligen uppger också en sämre tandhälsa än genomsnittet, liksom personer med riskkonsumtion av alkohol och personer med fetma (BMI över 30).

Det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik, antaget av riksdagen, är att de påverkbara skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen ska vara borta inom en generation. Insatser som leder till en mer jämlik hälsa i befolkningen gynnar också tandhälsan:

  • På kort sikt behövs riktade insatser för att förändra levnadsvanorna i de grupper som har störst behov, exempelvis när det gäller användningen av tobak och alkohol.
  • På längre sikt krävs större fokus på breda förebyggande insatser redan under tidig barndom, eftersom skillnader som uppkommer tidigt riskerar att bli större med åren.

Läs mer

Rapporten Jämlik tandhälsa – en analys av självskattad tandhälsa i Sveriges befolkning

Kategori: Nyhet