Detta menar författarna till en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som Folkhälsomyndigheten har sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

Resultaten, som bygger på självrapporterad data från närmare 2,5 miljoner unga i åldern 12–20 år, visar att risken för suicidförsök är förhöjd bland hbtq-personer och att transsexuella unga har den största risken. Dessa resultat stödjer Folkhälsomyndighetens egna resultat publicerade i rapporten Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner, 2015. I den undersökningen svarade 36 procent av transpersonerna att de allvarligt övervägt att ta sitt liv minst en gång under de senaste 12 månaderna.

– Unga transpersoner är mer utsatta än andra, vilket ställer krav på ökade samhälleliga insatser för inkludering, likabehandling och suicidprevention för att nå målet om förutsättningar till en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen, säger Robert Jonzon, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Författarna till litteraturöversikten och metaanalysen poängterar också vikten av att ha med hbtq-perspektivet i både stödinsatser som riktas till unga, och generellt i hela folkhälsoplaneringen.

Läs mer

Utblick folkhälsa: Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige (länk borttagen 2020-05-29)

Kategori: Nyhet