Tillgång till viktiga antibiotika är en patientsäkerhetsfråga.

– Det kan vara helt avgörande för de patienter som drabbas av svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier, som exempelvis en komplicerad bukinfektion eller komplicerad urinvägsinfektion, säger Jenny Hellman, projektledare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att prova en ny ersättningsmodell. Den går ut på att läkemedelsföretag förbinder sig att inom en viss tid leverera en särskild och medicinskt viktig typ av antibiotika som används till patienter med vissa svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Mot detta får de en fast årlig ersättning.

I pilotstudien ska Folkhälsomyndigheten utreda om modellen är effektiv och ändamålsenlig.

Projektet, som kommer att pågå fram till 2022, finansieras delvis av Vinnova. Arbetet inför den nationella upphandlingen om vilken typ av antibiotika som ska ingå i pilotstudien har inletts. Upphandlingen planeras att vara klar under hösten 2019 och genomförs i samarbete med SKL Kommentus inköpscentral (SKI) som har erfarenheter av nationella läkemedelsupphandlingar sedan tidigare.

– Genom den här piloten får vi en unik möjlighet att testa en modell där staten och företagen samverkar för att garantera antibiotikatillgången. Tillgången till antibiotika och andra livsavgörande läkemedel är en viktig samhällsutmaning i många länder där det behövs nya lösningar på systemnivå, säger Frida Lundmark, programansvarig på Vinnova.

Antibiotikaresistens är ett växande hot mot folkhälsan världen över. Resistensutvecklingen går åt fel håll även i Sverige, även om vi har ett gynnsamt läge jämfört med många andra länder tack vare ett långvarigt och aktivt arbete i frågorna, inte minst när det gäller en ansvarsfull användning av antibiotika.

Modellen som prövas i pilotstudien har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i ett tidigare uppdrag tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Läs mer

Tillgänglighet till antibiotika

Kategori: Nyhet