Ur ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och den blir generellt sett allt bättre. Men det finns skillnader i hälsa mellan personer födda i andra länder och personer födda i Sverige. Diabetes, högt blodtryck och övervikt och fetma är vanligare bland utlandsfödda personer som bott mer än fem år i Sverige än bland jämnåriga personer som bott här kortare tid. Detta framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten som presenteras under den pågående Järvaveckan i Stockholm.

– Det är en stor utmaning som inte bara hälso- och sjukvården behöver ta på allvar, utan alla områden i samhället som arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa i befolkningen, och ge förutsättningar för en god hälsa på lika villkor, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken, antaget av riksdagen, är att de påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation. När det gäller vissa av de så kallade välfärdssjukdomarna går utvecklingen dessvärre åt motsatt håll, enligt rapporten.

Självrapporterad psykisk ohälsa är generellt vanligare bland personer födda utomlands än bland personer födda i Sverige, men varierar mycket beroende på bland annat ålder, kön och födelseland. Kvinnor uppger i större utsträckning psykisk ohälsa, oavsett födelseregion.

I rapporten framkommer att personer födda i Norden, utom Sverige, oftare avlider till följd av vanliga cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, olyckor och suicid jämfört med personer födda i resten av Europa och utanför Europa.

– Det är viktigt att påpeka att gruppen utlandsfödda är heterogen med skillnader i hälsa mellan personer från olika födelseregioner. Rapporten kan användas som underlag för de aktörer som arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, säger Martin Söder, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Figurer över några resultat

Figur 1. Andel (%) som har diabetes baserat på vistelsetiden i Sverige, åren 2013–2016. Källa: Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor (HLV).

Diagram: andel med diabetes baserat på vistelsetid i Sverige

Figur 2. Andel (%) som har högt blodtryck baserat på vistelsetiden i Sverige, åren 2013–2016. Källa: Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor (HLV).

Diagram: andel som har högt blodtryck baserat på vistelsetiden i Sverige

Läs mer

Från frisk till sjuk – välfärdens sjukdomar bland utrikes födda

Kategori: Pressmeddelande