I Sverige drabbas varje år 65 000 patienter av vårdrelaterade infektioner. Mellan en tredjedel och hälften av dessa hade kunnat förebyggas. En viktig åtgärd är god handhygien för att förebygga smittspridning och infektioner, och motverka antibiotikaresistens.

Inför årets internationella handhygiendag knyter WHO ihop betydelsen av god handhygien med det globala målet hälsa för alla, Clean care for all – it´s in your hands.

I Sverige har Folkhälsomyndigheten och SKL tillsammans utvecklat en modell för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård och omsorg, Rena händer räddar liv, som bygger på en systematisk förbättringsmodell från WHO. I den anges bland annat vid vilka moment som handdesinfektion ska ske.

– Vård och omsorg behöver ständigt arbeta för att förbättra följsamheten när det gäller handhygien och andra basala hygienrutiner såsom klädregler och personlig skyddsutrustning, säger Fanny Bergman, utredare och hygiensjuksköterska på Folkhälsomyndigheten.

Verktyg för detta finns i modellen Rena händer räddar liv. Nyckeln till framgång ligger i att kontinuerligt träna och utbilda personalen, mäta följsamheten till regler och rutiner och att placera medlen för handdesinfektion på ett optimalt sätt.

Fakta om vårdrelaterade infektioner (VRI)

SKL:s journalgranskning från 2017 som analyserats vidare av Socialstyrelsen 2019 visar att:

  • I Sverige drabbas 65 000 patienter varje år av vårdrelaterade infektioner (VRI).
  • I ungefär 1 500 fall av dessa fall är VRI en bidragande dödsorsak.
  • VRI leder till mer än fördubblad vårdtid.
  • VRI ökar sjukvårdens kostnader med cirka 6,5 miljarder kronor årligen.
  • Om undvikbara VRI förebyggdes skulle vården kunna spara 2,2 till 3,3 miljarder kronor årligen.

Läs mer

Rena händer räddar liv

WHO:s kampanj 2019 [Länk borttagen 2022-04-20]

Kategori: Nyhet