Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av World Federation for Mental Health 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. I år är temat för dagen suicidprevention och hur vi tillsammans kan enas i arbetet för att förebygga och förhindra självmord.

Ur ett globalt perspektiv är suicid ett allvarligt folkhälsoproblem och nära 800 000 människor dör på grund av självmord varje år över världen över. Under de senaste två decennierna har suicid minskat med cirka 20 procent i Sverige men den positiva trenden gäller inte ungdomar och unga vuxna. För att vända utvecklingen i alla grupper krävs ett långsiktigt förebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå.

– Varje suicid måste ses som en stor mänsklig och samhällelig tragedi. Suicid går att förebygga och för att vi ska kunna göra det behövs insatser inom alla samhällets sektorer. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Jenny Telander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Sedan maj 2015 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Det handlar om att stärka samverkan mellan aktörer som arbetar med frågor kring suicidprevention, utveckla uppföljningen och stärka kunskapsuppbyggnaden inom området.

Fakta om självmord

  • I Sverige avlider omkring 1200 personer i suicid varje år. Om även de osäkra fallen räknas in är siffran 1500.
  • Suicid har en nära koppling till psykisk ohälsa och de flesta som tar sitt liv har en bakomliggande psykisk problematik, till exempel depression, som oftast går att behandla.
  • Under den senaste 20-årsperioden har antalet suicid minskat i alla åldersgrupper utom i gruppen unga och unga vuxna.
  • Nästan två tredjedelar av de som avlider i suicid är män och högst suicidtal (antal suicid per 100 000 invånare) finns bland män som är 85 år och äldre.
  • Det finns regionala skillnader i suicid och suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) varierar också beroende på utbildningsbakgrund och födelseland.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens uppdrag inom suicidprevention
Folkhälsomyndighetens uppdrag inom psykisk hälsa
Lägesrapport 2018, psykisk hälsa och suicidprevention
WHO World Mental Health Day

Kategori: Nyhet