Rapporten som nu presenteras har undersökt förekomsten av psykisk ohälsa i form av ångest och depression hos personer från 77 år och uppåt under åren 1994–2014. Hittills har kunskapen om hur samhällets äldsta mår varit begränsad, men rapporten visar att ångest och depression är utbrett inom gruppen.

Psykisk ohälsa kan ofta vara svår att upptäcka hos äldre personer, då symtombilden ibland ser annorlunda ut än hos yngre personer. Många symtom kan också ge sig uttryck som fysiska besvär.

– Forskningen visar att symtom på psykisk ohälsa bland äldre personer många gånger ses som en del av åldrandet och uppmärksammas varken av den äldre personen själv, anhöriga eller av sjukvårds- och omsorgspersonal, säger Carin Lennartsson, forskare på Aging Research Center.

Utmaningen ligger därför i att identifiera de äldre personer som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Detta för att kunna motverka negativa konsekvenser av förändringar i hälsa, funktionsförmåga och sociala förhållanden.

– För att minska ojämlikheterna i psykisk hälsa måste vi komma ihåg att äldre personer inte är en homogen grupp. Alla har olika förutsättningar för hälsa, och mycket kan vinnas genom att arbeta förebyggande och tidigt identifiera de som riskerar att drabbas psykisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Enligt rapporten är det stora skillnader i psykisk ohälsa mellan olika grupper. Psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor än män, samt bland ogifta eller ensamboende. Sannolikheten för depressiva symtom och ångest är högre ju mer socialt isolerad en person är.

Socioekonomiska förhållanden som att ha en otrygg ekonomi har också stor betydelse för den psykiska hälsan. Även fysisk ohälsa och funktionsnedsättningar är relaterat till psykisk ohälsa.

– Risken för depression ökar framförallt när de första funktionsnedsättningarna uppkommer och den äldre personen inte längre klarar av att sköta sin vardag själv, säger Carin Lennartsson.

Läs mer

Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer

Ojämlikheter i psykisk hälsa i Sverige

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Kategori: Nyhet