Studien Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige bygger på den första stora enkätstudien som gjorts i landet bland unga och unga vuxna i åldrarna 16–29 som lever med hiv.

Enkäten besvarades av sammanlagt 173 personer. Resultatet visar att majoriteten upplever att de har en bättre hälsa än övriga unga i befolkningen inom en rad områden. 87 procent av de unga med hiv, jämfört med 80 procent av de unga i befolkningen utan hiv, anger att de har en god eller mycket god hälsa. 66 procent av de unga med hiv uppger att de känner sig glada när de tänker på sin framtid, jämfört med 62 procent av de unga utan hiv i befolkningen.

Men trots en generellt god hälsa hos målgruppen unga och unga vuxna som lever med hiv, finns det områden där hälsan är sämre. Rapporten visar till exempel att:

  • Endast 39 procent av de unga med hiv är så öppna med sin hivstatus som de skulle vilja vara. Andelen är högre bland tjejer än killar.
  • En hög andel unga med hiv, 30 procent, upplever diskriminering. Diskrimineringen har ofta flera grunder eftersom en hög andel av studiedeltagarna är hbtq-personer, utlandsfödda och lever med hiv.
  • En hög andel unga med hiv, 40 procent, uppger att de har haft suicidtankar.
  • 74 procent av de unga som lever med hiv vill ha mer kunskap om sina rättigheter.

Fakta om Världsaidsdagen

Världsaidsdagen, World Aids Day (WAD), är en internationell dag som instiftades 1988 för att skapa medvetenhet om hivpandemin, samt för att minnas de som avlidit och avlider i aidsrelaterade sjukdomar. Under den globala hivpandemin uppskattar UNAIDS att 78 miljoner har fått hiv och att cirka 35 miljoner har avlidit.

Fakta om hiv och smittsamhet

Dagens antivirala läkemedel gör att hiv övergått från att vara en dödlig sjukdom till en kronisk infektion. Behandlingen gör också att den som har en välinställd behandling inte heller kan överföra hiv till andra vid sex. De flesta som lever med hiv i Sverige idag, har en god hälsa och lever ett liv som många andra. Detta förändrar också förutsättningarna inom sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) bland unga som lever med hiv, vilket belyses i rapporten.

Fakta om studien

Rapporten Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16–29 år är baserad på den första större enkätstudien bland unga och unga vuxna som lever med hiv i Sverige. Studien har genomförts tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Syftet med studien är att ge aktuell kunskap om gruppens hälsoläge samt kunskap, attityder och beteende avseende sexuell och reproduktiv hälsa. Vid studiens genomförande 2018 fanns 475 unga med hiv i Sverige och 36 procent av dem svarade på enkäten.

Hämta ditt exemplar av rapporten Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige

Kategori: Nyhet