Den ökande spridningen av covid-19 i Sverige har under hösten mötts med en rad olika åtgärder som berört stora delar av samhället. Att gymnasieskolor nu rekommenderas att delvis stänga och därmed övergå till fjärr- och distansundervisning utgör ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder.

– Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Vi vill också poängtera vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden, säger generaldirektör Johan Carlson.

Vårens rekommendation om fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolorna togs bort den 15 juni. De långsiktiga effekterna av distansstudierna har ännu inte kunnat överskådas. Det är därför viktigt att övergången nu sker med försiktighet.

Undantag för vissa elever

I en rapport om gymnasieskolornas distansundervisning under våren konstaterade Skolinspektionen att elever på introduktionsprogrammen, däribland språkintroduktionen, ställs inför särskilda utmaningar vid distansundervisning. Samma sak gäller elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare, eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier.

– Vår rekommendation är därför att bland annat elever på introduktionsprogrammen och andra elever som är sårbara för distansundervisning inte bör omfattas av rekommendationen, säger avdelningschef Britta Björkholm.

Huvudmännen bör alltså hålla öppet för närundervisning av elever vid introduktions­programmen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever som blir särskilt lidande av distans­undervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna.

Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • nationella prov,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Övriga skolformer omfattas inte

För övriga skolformer – förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och gymnasiesärskola – bedömer Folkhälsomyndigheten i dagsläget att nyttan av att ha verksamheterna öppna överväger den minskning i smittspridning och den minskade sjukdomsbörda som kan förväntas. Dessa skolformer omfattas alltså inte av beslutet. Det gör inte heller utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet, för dem gäller samma allmänna råd som för andra arbetsplatser.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten beslut 2020-12-03: Rekommendation om delvis stängning och övergång till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan (PDF, 193 kB)

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Kategori: Nyhet