I mitten av oktober upptäcktes att viruset SARS-CoV-2, som orsakar covid-19 hos människor, fanns hos minkar på minkfarmer i Blekinge. Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), påbörjade i samarbete med region Blekinge övervakning av viruset hos mink för jämförelse med eventuella fall av covid-19 hos människor.

Övervakningen består av att prover samlas in från minkar, från personal som arbetar i anslutning till minkar samt från människor i samhället där minkfarmer förekommer. Om viruset SARS-CoV-2 hittas i prover kartläggs virusets arvsmassa.

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning minkar och personal som arbetar med minkar har smittats, samt övervaka om virus sprids från minkfarmerna till närliggande samhälle. Dessutom syftar övervakningen till att upptäcka förändringar i virusets arvsmassa (mutationer) som kan uppstå då viruset sprids bland mink och från mink vidare till människa.

Sedan den första rapporten om SARS-CoV-2-hos mink i mitten av oktober har totalt 13 minkfarmer, alla i Blekinge, visat sig ha smittan. Vi har tidigare rapporterat att en andel av personalen som arbetat i anslutning till minkfarmerna också varit smittade med covid-19. Det går inte att visa om personalen smittat minkarna eller det omvända. Det troligaste är att personalen initialt smittat minkarna, men smitta kan sen ha överförts från minkarna till personal. Erfarenheter från Nederländerna och Danmark tyder på att risken för smitta från minkar till människor i minkarnas närhet är hög. Den analys av virus-arvsmassan som gjorts från mink i Blekinge kan inte säga om så skett i Sverige. Vissa genetiska förändringar kan konstateras i virus hos enstaka fall av covid-19 hos personal och från minkarna på gården där de arbetar. De genetiska förändringar som hittats är inte samma som de som uppmärksammats i Danmark, men är förändringar som i flera länder kopplats till mink. Förändringarna finns också konstaterade i virus hos människor i flera olika länder, helt oberoende av mink. Dessa genetiska förändringar har inte gett upphov till någon förändrad sjukdomsbild hos människor eller att den befaras påverka vacciners effekt. Spridning av virus med dessa genetiska förändringar kan inte ses i närliggande samhälle.

Risken för smittspridning bedöms ha minskat

Sedan samarbetet för att identifiera smittan inleddes har inga fler smittade farmer bekräftats, och det har endast inträffat sex nya fall bland personal. Risken för vidare smittspridning till och från mink bedöms ha minskat i och med Jordbruksverkets restriktioner för att minska smittan och det faktum att pälsningen nu är avslutad och att minkbesättningarna därmed har minskat avsevärt. Övervakning kommer att fortsätta för att upptäcka eventuell ytterligare smitta hos personal och minkar så att åtgärder kan vidtas för att förhindra vidare smittspridning om behov för det uppstår.

Läs mer: Myndigheter utreder fall av covid-19 inom minknäringen

Kategori: Nyhet