Olika länder har valt olika lösningar när det gäller reserekommendationer och kontroll av friska evakuerade personer och resenärer från drabbade områden. Sverige följer liksom flera andra nordiska länder WHO:s riktlinjer och rekommendationer från ECDC.

Personer som kan vara exponerade för smitta och som uppvisar luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber, uppmanas ringa sjukvården för bedömning och om provtagning av det nya coronaviruset skulle vara aktuellt.

– I väntan på provsvar isoleras patienter med vårdbehov på infektionsklinik. Personer som kan vistas i hemmet ges information om hur de ska undvika att smitta andra under tiden innan provsvaret har kommit. Om provsvaret skulle vara positivt finns det rutiner inom hälso- och sjukvården för att hantera sådana fall på ett säkert sätt, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

På grund av de speciella omständigheter som rådde i samband med att tiotal personer evakuerades till Sverige från Wuhan i Kina den 2 februari, valde Folkhälsomyndigheten att i det fallet rekommendera frivillig hemkarantän med noggrann daglig uppföljning från den regionala smittskyddsenheten under två veckor.

– Eftersom den här gruppen till skillnad från andra resenärer från Kina flög direkt från Wuhan till Europa fanns det anledning att vidta särskilda riktade åtgärder för just dessa personer. Det var dessutom en av förutsättningarna för den EU-gemensamma franska flygningen där många resenärer från området flögs hem tillsammans, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

I Sverige vidtas de flesta åtgärder inom smittskyddet utan tvång. Erfarenheten här är att en välinformerad och motiverad person förstår och följer givna rekommendationer och att det egna ansvarstagandet är bättre än tvångsåtgärder. I de fall rekommendationerna inte följs kan smittskyddsläkaren i den aktuella sjukvårdsregionen besluta om tvingande karantän eller isolering. Det är möjligt enligt lag då det nya coronaviruset har klassats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

– I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning i Sverige som mycket låg. Men vi följer kontinuerligt utvecklingen kring det nya coronaviruset och kan komma att göra nya bedömningar, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Personer som planerar resor till berörda områden rekommenderas att hålla sig informerade om aktuellt läge. Just nu gäller UD:s rekommendationer om att undvika resor som inte är nödvändiga till staden Wuhan och Hubei-provinsen, där kommunikationerna inte fungerar och möjligheten till vård är begränsad.

Läs våra frågor och svar om det nya coronaviruset

Kategori: Nyhet