Folkhälsomyndigheten har kartlagt kommunernas och regionernas arbete med att förebygga självmord och följt upp den kartläggning som genomfördes 2015.

Andelen kommuner som anger att de arbetar självmordsförebyggande har dubblerats, från 23 procent 2015 till 50 procent 2019. En ökning har också skett bland andelen regioner som anger att de arbetar självmordsförebyggande, från 71 procent till 90 procent (15 till 19 regioner).

Bild som visar en kartläggning över det självmordsförebyggande arbetetUttalat arbete med att förebygga självmord 2019

– Det här är en glädjande ökning då en stor del av det förebyggande arbetet måste ske på lokal och regional nivå. Vår förhoppning är att ännu fler kommuner kommer att arbeta självmordsförebyggande framöver, säger Lisa Hulting, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Mellan 2015 och 2019 har även andelen kommuner som anger att de har en handlingsplan med ett uttalat mål att förebygga självmord nästan tredubblats, från 11 procent till 31 procent. Bland regionerna har motsvarande andelar fördubblats, från 33 procent till 67 procent.

– Självmord är ett folkhälsoproblem som går att förebygga. Under de senaste två decennierna har suicidtalet minskat med cirka 20 procent i Sverige, men den positiva trenden gäller inte ungdomar och unga vuxna. För att vända utvecklingen i alla grupper krävs ett långsiktigt förebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå, säger Lisa Hulting.

Sedan 2015 har myndigheten följt det självmordsförebyggande arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser. I kartläggningen från 2019 deltog 83 procent av kommunerna och samtliga regioner i undersökningen. Kartläggningarna är en del av myndighetens roll som nationell samordnande myndighet för det självmordsförebyggande arbetet.

Läs mer

Faktablad
"Fler kommuner och regioner arbetar med att förebygga självmord"

Rapport
Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019

Suicidprevention

Kategori: Nyhet