Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för samhällssmitta av covid-19 är mycket hög. Detta innebär att den tidigare strategin att fånga alla fall av sjukdom, genom att provta personer som får symtom efter att ha rest i vissa områden utomlands, inte längre är den som är mest effektiv.

Det innebär att alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra. Detta gäller inte minst personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Hälso- och sjukvården och de kliniska mikrobiologiska laboratorierna behöver nu ställa om till att använda sina provtagnings- och analysresurser där de gör mest nytta. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu provtagning av personer med behov av inneliggande sjukhusvård som haft ett akut insjuknande i feber eller luftvägssymtom utan annan känd orsak. Dessutom rekommenderas provtagning av personal som arbetar med sjukvård och omsorg av äldre och som insjuknar med feber eller luftvägssymtom där diagnostik för covid-19 kan vara av relevans.

– Syftet är att hindra att smittan sprids inom sjukvården och äldreomsorgen. Här finns de personer som löper störst risk att få svår sjukdom och det är dem vi vill skydda i första hand, säger Karin Tegmark Wisell, överläkare och chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

Det finns ingen specifik medicinsk behandling mot covid-19. Nästan alla får lindrig sjukdom och tillfrisknar efter en tids egenvård i hemmet. Därför finns det inga medicinska skäl att provta alla som insjuknar med symtom som hosta, snuva, feber eller annat som kan tyda på covid-19, men som också kan vara någon annan infektion. Folkhälsomyndigheten kommer att använda andra metoder för att följa och övervaka utvecklingen av epidemin.

– Det viktiga är att alla tar sitt ansvar och stannar hemma när man inte är frisk, och för säkerhets skull två dygn efter det att man tillfrisknat och blivit symtomfri, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Genom att stanna hemma när man är sjuk, och då undvika nära kontakt med andra människor, och genom att tvätta händerna noga kan alla bidra till att dämpa takten i smittspridningen. Om väldigt många blir sjuka samtidigt skulle det innebära en enorm belastning för både hälso- och sjukvården och samhället som helhet.

Som ett led i att bromsa smittspridning i samhället har Folkhälsomyndigheten föreslagit, och regeringen fattat beslut om, att allmänna sammankomster med över 500 personer inte ska hållas tills vidare.

Läs mer

Förslag: Inga allmänna sammankomster med fler än 500 personer

Kategori: Nyhet