En arbetsgrupp med infektionsläkare, epidemiologer och analytiker vid Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag för regionerna som visar hur en samhällsspridning av covid-19 skulle påverka behovet av vårdplatser.

– Vårt fokus har varit att ge regionerna bästa skattning på det maximala vårdbehovet inom både slutenvården och IVA dag för dag under ett utbrott, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har utgått från den kunskap som i dag finns om hur covid-19 sprids i en befolkning och hur sjukligheten hos de smittade ser ut. Tillgängliga data i skattningarna kommer i stor utsträckning från Wuhan i Kina men också från Italien. Arbetsgruppen har bedömt vilka värden som är rimliga att använda för Sveriges del, och strävat efter att använda befintliga och säkra data i så stor utsträckning som möjligt. De antaganden som har gjorts är tydliga vilket gör att skattningarna enkelt kan justeras när kunskapen uppdateras.

Folkhälsomyndigheten bedömer att de är troligt att en spridning i Sverige sker i form av lokala och regionala utbrott, därför är beräkningarna gjorda på regional nivå.

De allra flesta – i synnerhet personer under 70 år – kommer att få lindriga symtom av covid-19 och tillfriskna efter en tids egenvård i hemmet. Beräkningarna ger därför inte en bild av samhällsspridningen totalt sett, utan fokuserar helt på vad sjukvården behöver ha beredskap inför.

Läs mer

Skattning av behov av slutenvårdsplatser Covid-19 (den 20 mars 2020, uppdaterad 27 mars 2020)

Kategori: Nyhet