Folkhälsomyndigheten ska på nationell nivå samordna arbetet med att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning för covid-19. Myndigheten ska också leda arbetet med att samordna regioner, kommuner och andra aktörer som behövs för att provtagning och testning ska kunna utökas med bibehållen kvalitet.

Resurserna behöver fortsatt prioriteras till vård och omsorg.

– Det är viktigt att de grupper som prioriteras i dag garanteras testning även framöver. Det är av högsta prioritet att diagnos ställs inför eller i samband med inläggning så vi inte får en smittspridning inne på sjukhusen och bland de äldsta och sköraste inom exempelvis vård och omsorg, säger Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar för närvarande att patienter med ett akut infektionsinsjuknande som behöver vårdas på sjukhus eller är brukare inom omsorgen, samt vård- och omsorgspersonal som möter äldre personer testas i dag i första hand.

– Testning och diagnostik av patienter verkar fungera väl, däremot får vi signaler om att regioner och kommuner har olika kapacitet att testa personal och brukare inom vård och omsorg. Därför behöver kapaciteten öka, säger Karin Tegmark Wisell.

För att åstadkomma detta har Folkhälsomyndigheten bland annat tagit initiativ till ett samråd med övriga berörda aktörer, som äger rum den 1 april.

En utökad provtagning och testning skulle också kunna bidra till att fler personer som har samhällsviktiga arbetsuppgifter kan fortsätta att jobba även vid lättare symtom på förkylning. Här behövs dock en tydlig process för prioritering.

– Det är också viktigt att alla är införstådda med att ett negativt testresultat snabbt blir inaktuellt, så länge som vi har en samhällsspridning av covid-19, säger Karin Tegmark Wisell.

På sikt kan andra typer av test vara aktuella, som antikroppstester för att se vilka som har genomgått en infektion. Några sådana säkra tester finns dock inte på marknaden än.

Kategori: Nyhet