Från och med den 4 mars rekommenderar Folkhälsomyndigheten att samtliga kliniska mikrobiologiska laboratorier i landet som utför analyser för covid-19-viruset ser över möjligheten att rutinmässigt leta efter viruset i prover från patienter med luftvägssymtom utan känd orsak, som varit negativa för redan testade smittämnen.

– Prov från patienter som är svårt sjuka och vårdas på sjukhus önskar vi ska prioriteras i första hand, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Dessutom ökas provtagningen ytterligare. Sedan flera år tillbaka finns ett sentinelsystem för övervakning av influensa. Sentinel är det engelska ordet för spejare/vaktpost och innebär att ett urval av läkare, mottagningar eller kliniker rapporterar om förekomst av patienter med influensaliknande symptom så som feber och hosta, och provtar patienterna. Proven skickas till Folkhälsomyndigheten för analys. Från och med denna vecka kommer dessa prov också att analyseras för covid-19-viruset.

– Tidig upptäckt är grundläggande för att snabbt kunna vidta rätt åtgärder för att bryta fortsatt smittspridning, om vi skulle få en sådan. Risken för spridning i det svenska samhället bedömer vi fortsatt som måttlig, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Situationen med ett stort antal fall av covid-19 i Italien är oroväckande. Under de senaste dagarna har så gott som samtliga europeiska länder rapporterat fall hos personer som vistats i Italien inklusive alpområdena.

För närvarande är samtliga rapporterade fall i Sverige kopplade till utlandsresor, men med tanke på den snabba utvecklingen i omvärlden är det önskvärt att kapaciteten för tidig upptäckt av fall utan resekoppling i Sverige utökas.

För att snabbt kunna upptäcka fall är det fortsatt viktigt att personer som kommer från riskområden är uppmärksamma på symptom som hosta, feber eller andningspåverkan och kontaktar vården via telefon, 1177 Vårdguiden.

Kategori: Nyhet