Det visar resultaten i den svenska delen av den europeiska undersökningen EMIS-2017, en webbaserad återkommande undersökning bland män som har sex med män (MSM). Deltagarna i Sverige var cirka 4 000 MSM, med medelåldern 45 år.

Undersökningen visar att de som deltog generellt ansåg att de hade bra förutsättningar för att utöva säkrare sex samt hade hög kunskap om hiv och sexuellt överförda infektioner (STI). Cirka var tredje hade haft kondomlöst analt samlag med en eller flera tillfälliga partner under de senaste 12 månaderna, vilket är ungefär samma andel som vid som den tidigare undersökningen 2010.

Majoriteten av männen har testat sig för hiv och andra STI någon gång, och över en tredjedel har gjort det under det senaste året. Samtidigt visar resultaten att det fortfarande finns skillnader i tillgång till STI-testning och andra förebyggande insatser, såsom vaccination hot hepatit A och B, både över landet och utifrån männens utbildningsnivå.

– En viktig insats för att utjämna de här ojämlikheterna i förutsättningar till en god hälsa är att öka både tillgänglighet till och information om testning och vaccinationer, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Männen rapporterade generellt en hög förekomst av ångest, depression och självskade- eller suicidtankar. Exempelvis hade 20 procent nyligen haft suicidtankar och/eller tankar på att skada sig själv. Det ligger i linje med EMIS-rapporteringen för hela Europa, där andelen var 21 procent.

En stor andel uppgav också att de inte är öppna med sin sexualitet för människor man känner, vilket kan ha negativ inverkan på hälsan.

– Här krävs insatser på bred front för att hbtq-personer ska kunna vara så öppna med sin sexuella identitet som man önskar, utan hot om diskriminering eller våld, säger Galit Andersson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Rapporten pekar på ett antal förbättringsområden. Förutsättningarna för en god hälsa bland MSM kan förbättras genom insatser för att bland annat öka:

  • kondomanvändningen i samband med anala samlag med tillfälliga partner.
  • kommunikationen om hiv och förebyggande behandling (PrEP och PEP) med tillfälliga partner.
  • frekvensen av testning för hiv och STI oavsett boendeort.
  • vaccination av hepatit A och B med hjälp av mer inriktad information om var man kan vaccinera sig.

Pre-Expositionprofylax (PrEP) är en förebyggande behandling, som kan erbjudas till individer som har en kraftigt ökad risk för hivinfektion.

Vid nylig exposition för hiv finns möjlighet att sätta in förebyggande behandling, så kallad postexpositionsprofylax (PEP), för att förhindra att infektionen får fäste.

Läs mer

Rapporten EMIS-2017

Kategori: Nyhet