Folkhälsomyndigheten följer löpande covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan och folkhälsoarbetet, och i maj i år skickade myndigheten ut en webb-enkät via webbpanelen Hälsorapport. De personer som tillfrågades var i åldrarna 16–84 år, och resultatet visar att varannan person hade varit orolig för att inte få vård under covid-19-pandemin. Var femte person hade inte sökt vård trots behov eller hade avbokat redan bokad vård eller tandvård. Det var främst personer i åldern 70–84 år som var oroliga över tillgången till vård (59 procent) och som hade undvikit att söka vård under pandemin (30 procent).

De personer i åldern 70–84 år som var oroliga för att inte få tillgång till vård angav egen ålder eller belastning inom sjukvården som orsaker. Det var framför allt rutinbesök som de äldre hade undvikit.

– Både oro och färre vårdbesök kan påverka folkhälsan negativt, särskilt ur ett jämlikhetsperspektiv. Därför bör i synnerhet äldre personer uppmuntras att söka vård vid behov och inte ställa in planerade besök utan att först diskutera saken med hälso- och sjukvården, säger Karin Guldbrandsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Socialstyrelsen har analyserat covid-19-pandemins påverkan på bland annat tandvård och screeningverksamheter inom cancerområdet under pandemins första månader. Resultaten visar att besök hos tandvården minskade kraftigt i samband med utbrottet av covid-19-pandemin, och tydligast var minskningen i åldersgruppen 70 år och äldre. Screeningverksamheter inom cancerområdet har också påverkats av pandemin.

Covid-19-pandemin och dess konsekvenser förändras snabbt. Det betyder att det som beskrivs i faktabladet kan ha förändrats sedan våren 2020. Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa utvecklingen genom webbenkäten Hälsorapport.

Läs mer

Faktablad: Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre

Kategori: Nyhet