Det scenario som Folkhälsomyndigheten nu presenterar gäller för samtliga åldersgrupper i Sverige, och sträcker sig fram till mars 2021. För att urskilja skillnader i befolkningen är modellen uppdelad i åldersgrupperna 0-19 år, 20-69 år och 70 år och äldre.

– Det är viktigt att poängtera att det här inte är en prognos, utan ett scenario som baseras på inrapporterade fall fram till den 6 november. Vi illustrerar en möjlig utveckling för att hälso- och sjukvården och övriga samhället både ska kunna ta höjd för och vidta nödvändiga åtgärder, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

I verkligheten är de konstaterade covidfallen i dagsläget något färre än i modellen, och det kan bland annat bero på att beräkningarna baseras på de rapporterade fallen fram till den 6 november. Hur väl Sveriges befolkning följer de råd och rekommendationer som finns spelar också in, det är möjligt att människor har minskat sina kontakter i större utsträckning än beräknat.

Andra faktorer kan också ha bidragit till att bromsa smittspridningen, som införandet av skärpta allmänna råd i regionerna. Att antalet inrapporterade fall i verkligheten är lägre än i modellen kan också bero på att färre fall upptäckts på grund av kapacitetsproblem i testningen.

Enligt scenariot beräknas toppen för smittspridningen i befolkningen nås i mitten av december. Men ser man till de olika åldersgrupperna verkar gruppen med personer som är 0-19 år snarare ha sin topp just nu.

– Vi följer utvecklingen noga och kommer att uppdatera modellen med nya falldata. I nästa steg kommer Folkhälsomyndigheten att presentera regionala modeller som utgör ett mer specifikt stöd för regionerna i sin vårdplanering, säger Anders Tegnell.

Figur 1. Rapporterade fall (alla åldersgrupper)

Diagram över simulering och faktiska fall

Se bilden i större format

Kategori: Nyhet