För att minska pandemins utbredning i samhället och minska smittspridningen är det viktigt med tidig diagnos av covid-19 så att riktade smittskyddsåtgärder, som till exempel smittspårning, kan vidtas. Eftersom symtomen vid covid-19 kan vara mycket milda och ibland inte kan skiljas från övriga luftvägsinfektioner, finns ett behov att testa ett stort antal individer för att hitta de som har covid-19. Den mest träffsäkra och känsligaste metoden för detta är PCR-testning men där kan provsvaret ibland dröja i flera dagar.

– De kan vara lämpligt med antigentester i samband med smittspårning och för testning av misstänkta fall i öppenvården där det finns behov av snabba svar av smittskyddsskäl, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Antigentester är relativt enkla att använda, de behöver tas tidigt i infektionsförloppet och kan visa ett resultat inom 10-30 minuter från provtagning. Periodvis kan efterfrågan på PCR-testning för covid-19 vara större än tillgången. Då kan antigentester eventuellt vara ett komplement.

– Men testningen bör ske med en medvetenhet om att erfarenheten ännu så länge är begränsad och vi saknar omfattande kliniska studier, säger Karin Tegmark Wisell.

EU-kommissionen och den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har nyligen publicerat rekommendationer om användning av snabbtester för antigenpåvisning vid covid-19. Man är angelägen om att säkerställa gemensamma arbetssätt och effektiva testningsstrategier inom EU.

De antigentester som i nuläget utvärderas och används i EU-länder utförs av hälso- och sjukvårdspersonal. Det är också sådana tester som omfattas av Folkhälsomyndighetens vägledning vars syfte är att ge stöd till vårdgivare, kliniska laboratorier och andra regionala aktörer.

Läs mer

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19

Kategori: Nyhet