I dag finns en omfattande testkapacitet för covid-19 etablerad i hela landet, och under vecka 46 testades 2,5 procent av Sveriges befolkning: 260 000 tester gjordes på 254 000 personer. Storskalig testning för covid-19 är viktig för att identifiera sjuka personer med covid-19, så att de kan få lämplig vård och så att smittskyddsåtgärder kan sättas in.

Sveriges 21 regioner är ansvariga för vård, omsorg och smittskydd i regionerna, där testningen för covid-19 är en del. Folkhälsomyndigheten har ett regeringsuppdrag att bistå regionerna i att genomföra en storskalig testning och har därför upphandlat externa aktörer som komplement till regionernas egen laboratoriekapacitet. I dagsläget utgör den kapacitet som Folkhälsomyndigheten upphandlat ungefär hälften av alla analyser som utförs.

Ansvarsfull testning för covid-19

Kapaciteten för att testa för covid-19 har ökat markant, men efterfrågan på testning är i flera regioner just nu större än tillgången. Det beror både på att covid-19 har ökat i samhället och att andra luftvägssjukdomar samtidigt är vanliga under vinterhalvåret. Det är ett gemensamt ansvar att testningskapaciteten används på ett ansvarsfullt sätt, så att den kan fylla sitt syfte och bidra till rätt vård samt vara en viktig del i smittskyddsarbetet mot covid-19. Folkhälsomyndigheten vidtar därför en rad åtgärder i samarbete med regionerna för att se till att de som verkligen behöver testa sig också kan göra det. Åtgärderna är bland annat:

  • Att informera allmänheten om att inte testa sig om man inte har symtom på covid-19. Testning ska bara genomföras om man har symtom associerade med covid-19 som inte går över på ett dygn och som inte beror på någon annan känd orsak, till exempel allergi eller migrän.
  • Att bokningssidor på nätet kan spärras så att upprepad testning inom ett kort tidsintervall för en person inte är möjlig. På så sätt motverkas upprepad testning som inte är motiverad ur medicinskt perspektiv eller smittskyddsperspektiv.
  • Att regionerna och de av Folkhälsomyndigheten upphandlade externa aktörerna ökar bemanningen på analyslaboratorierna för att kunna utföra fler tester.
  • Att ytterligare aktörer för laboratorieanalys upphandlas och tillgängliggörs till regionerna.

Vid tillfällig kapacitetsbrist i en region görs regionala och lokala skärpningar av riktlinjer för när testning ska genomföras utifrån både ett medicinskt perspektiv och ett smittskyddsperspektiv.

Upphandling av storskalig testning för 2021

Folkhälsomyndigheten gör nu en upphandling av laboratoriekapacitet liksom andra delar i testkedjan för storskalig testning av pågående covid-19-infektion under 2021. Syftet med upphandlingarna är att säkerställa att statligt upphandlad kapacitet för storskalig testning som komplement till regionerna finns även 2021.

Läs mer

Publicerade uppdrag på opic.com

Kategori: Nyhet