Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat det tillfälliga besöksförbudet inom särskilda boendeformer för äldre. Syftet med förbudet, som regeringen införde den 1 april, var att förhindra smittspridning av covid-19 och skydda de sårbara äldre.

Analysen visar att den snabba spridningen av covid-19 på äldreboenden och i samhället nu har avtagit. Antalet fall har minskat och den akuta belastningen på hälso- och sjukvården är betydligt lägre, samtidigt som testkapaciteten i landet har ökat. Det förbättrade kunskapsläget om covid-19 har också gett större kännedom om smittspridning och förebyggande åtgärder.

Besöksförbudet har påverkat de äldre

Det tillfälliga besöksförbudet har varit påfrestande för många äldre som känt sig ensamma och ofrivilligt isolerade.

– Ensamhet eller avsaknad av nära kontakt med familj och vänner kan påverka den psykiska och fysiska hälsan både på kort och lång sikt. Mot bakgrund av risken för negativa konsekvenser, den ökade kunskapen om förebyggande åtgärder och att smittspridningen nu har minskat kraftigt anser vi att förbudet kan upphöra, säger generaldirektör Johan Carlson.

Rutiner och beredskap för nya utbrott

Under våren har kommuner och verksamheter upparbetat rutiner för att förebygga och begränsa smittspridning, ökat sina kunskaper om covid-19 och delat erfarenheter med varandra. Detta är viktiga förutsättningar om besöksförbudet hävs. Verksamheterna behöver också vara observanta på nya fall och ha beredskap för att hantera och begränsa utbrott om de uppstår.

Ifall en ökad smittspridning skulle uppstå regionalt eller på en ort ser Folkhälsomyndigheten över möjligheterna till lokala restriktioner och eventuell avrådan från besök.

– De särskilda boendena behöver säkerställa att det finns förutsättningar för att besök kan genomföras på ett säkert sätt. Ett stort ansvar vilar också på de besökande att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Som stöd till verksamheterna tar Folkhälsomyndigheten bland annat fram rekommendationer för säkra besök i särskilda boendeformer för äldre, säger Johan Carlson.

Rekommendationerna ska innehålla instruktioner kring besöksrutiner, med fokus på avstånd och hygien för att minska risken för smittspridning. Dokumentet vänder sig till verksamheterna och kan användas som komplement till Socialstyrelsens föreskrifter om säkra besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin.

Läs mer

Återrapportering Regeringsuppdrag att analysera det tillfälliga förbudet mot besök i särskilda boendeformer för äldre (PDF, 441 kB)

Läs mer om att förebygga smittspridning vid besök på Säbos

Kategori: Nyhet