Totalt deltog 538 frivilliga individer mellan 16 och 70 år i undersökningen som genomfördes av Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm under perioden 22-24 juni.

Undersökningen visar att 18,7 procent (95 procent konfidensintervall 14,8-23,3) av invånarna i stadsdelen Rinkeby-Kista hade påvisbara nivåer av antikroppar. Ingen statistisk skillnad mellan könen eller mellan åldersgrupper kunde bestämmas.

Analysen visar också att det i underlaget finns en högre sannolikhet för antikroppar hos personer som arbetar inom yrken med många kontakter med andra människor. Detta gäller till exempel arbete inom vård och omsorg och serviceyrken. Högre sannolikhet omfattar även personer som bor i ett hushåll med fem eller fler personer.

Rapporten finns att läsa här: Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i stadsdelen Rinkeby-Kista, Stockholm, 22–24 juni 2020

Tidigare nyhet om undersökningen: Inbjudan till antikroppstestning i Rinkeby-Kista

Fortsatta undersökningar av genomgången covid-19 hos blodgivare visar att andelen blodgivare med antikroppar på nationell nivå uppgick till sju procent i mitten på juni.

Folkhälsomyndigheten samlade under vecka 17-24 in 400 prover från blodgivare i åldern 18-75 år i de nio regionerna: Jämtland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro.

En första delrapport sammanställdes och rapporterades den 18 juni 2020.

Delrapporten har nu uppdaterats och visar att andelen blodgivare med antikroppar mot covid-19 ökat från 0,5 procent vecka 17 till 7,1 procent vecka 24: Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare (Delrapport 2)

Provsvaren är för få för att det ska vara möjligt att dela upp dessa statistiskt på alla regioner. I Stockholm låg nivåerna strax under tolv procent, i Västra Götaland på sex procent och i Skåne närmare fyra procent. Det handlar här om ganska små tal och stora konfidensintervall.

Fortsatt undersökning av genomgången covid-19 i blodprover från öppenvården visar att andelen prover med antikroppar på nationell nivå var sex procent i mitten på juni.

Folkhälsomyndigheten fortsätter även att undersöka så kallade överskottsblodprover som samlas in från laboratorier i klinisk kemi och klinisk immunologi via öppenvården i samma nio regioner som ovan.

Analys av prover insamlade vecka 24 visar att antikroppar mot covid-19 kunde påvisas hos 5,6 procent av den studerade populationen. Antikroppar är fortsatt lägst i gruppen 65-95 år där nivån ligger på 1,5 procent och högre i gruppen 20-64 år där den ligger på 6,4 procent.

En första delrapport för överskottsprover insamlade under vecka 18-20 i Sverige sammanställdes och redovisades den 12 juni 2020. Rapporten uppdaterades 18 juni 2020. Denna rapport har nu uppdaterats med data för prov insamlade vecka 17-24 och finns att läsa här: Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 i blodprov från öppenvården (Delrapport 1)

Data på regionnivå presenteras endast för Stockholm, Västra Götaland och Skåne då antalet insamlade prover för de övriga regionerna understiger 100 och därför inte kan ge tillförlitliga resultat.

Stockholmsregionen hade vecka 24 högst andel antikroppspositiva med 11,5 procent följt av Västra Götaland med 4,9 procent. Skåne hade vecka 24 inga antikroppspositiva i gruppen restprover med ett konfidensintervall från 0 till 2,9 procent.

Insamlingen har genomförts under åtta veckor våren 2020 och kommer att fortsätta under hösten 2020. Totalt samlas 1 200 prover in varje vecka för analys av antikroppar som visar att immunförsvaret känner igen viruset covid-19.

Kategori: Nyhet