Det nya kunskapsstödet riktar sig till personer som på olika sätt arbetar för att skapa rätt förutsättningar för barn och unga att leva ett liv fritt från tobak. Det handlar till exempel om personer som arbetar med tobakstillsyn eller tobaksprevention inom skolor, kommuner och länsstyrelser.

– Tobaksprevention är en viktig del av det långsiktiga förebyggande arbetet för en bättre folkhälsa. Skolan är en betydelsefull arena för att lägga grunden för hälsosamma levnadsvanor hos barn och unga, säger utredaren Grethe Fochsen.

Att rökning fortfarande förekommer på skolgårdar visar en sammanställning av olika regionala kartläggningar som Folkhälsomyndigheten har gjort. Även om rökningen varierar stort mellan olika skolor, så röks det på upp till en tredjedel av högstadieskolorna och upp till två tredjedelar av gymnasieskolorna under skoltid. Det kan vara både skolelever och vuxna som röker.

– Vi vet att många skolor gör ett fantastiskt jobb med att engagera eleverna och integrera det tobaksförebyggande arbetet i skolans verksamhet. Samtidigt visar kartläggningen att rökning fortfarande förekommer och att det är en fråga som man behöver arbeta aktivt med, säger Grethe Fochsen.

Rökning på skolgårdar har varit förbjudet enligt tobakslagen sedan 1994. Skolan ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Förbudet gäller dygnet runt för både elever, personal och besökare.

Läs mer

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Kategori: Nyhet