Terminsstarten vid stora lärosäten som Umeå universitet innebär en förflyttning av individer över landet. Vid Campus Umeå har undervisning startats med undervisning på plats. I syfte att öka kunskapen om hur sjukdomen sprids har Folkhälsomyndigheten i samarbete med Region Västerbotten, Umeå Universitet och Försvarsmakten undersökt förekomsten av covid-19 bland studenter och medarbetare.

I undersökningen, som utfördes av Region Västerbotten med stöd från Umeå universitet, erbjöds samtliga studenter och medarbetare som hade svenskt personnummer och befann sig vid Campus Umeå vid terminsstart, att testa sig. Deltagarna erbjöds också provtagning en vecka senare för att se om antal smittade ökade. Undersökningen visade att endast 6 av de 9 907 individer som deltog hade en aktiv infektion med covid-19 under perioden 31 augusti – 14 september 2020. Den låga förekomsten av covid-19 i gruppen överensstämmer med andra observationer att smittspridningen i landet är fortsatt låg.

Undersökningen omfattade egenprovtagning i övre luftvägarna med påföljande analys för närvaro av SARS-CoV-2 i proverna. Deltagarna fick sina provresultat inom 24 timmar från det att insamlingen av prover avslutades för dagen. De individer som testade positivt för covid-19 fick information om vilka restriktioner och förhållningsregler som gäller. Alla som testade positivt kontaktades av läkare och kontaktspårning gjordes med provtagning för SARS-CoV-2 hos nära kontakter.

Resultaten baseras på de totalt 16 694 prover som lämnades in av 9 907 unika individer. Av dessa var det 6 703 individer som lämnade in prov vid två olika tillfällen. Nästan alla deltagare (98,3 %) hade de senaste två veckorna innan provtagning enbart befunnit sig i Sverige varav 58,8 % endast i Västerbotten.

Majoriteten av deltagarna (53,7 %) var födda på 1990-talet.

– Det är mycket glädjande att vi har hittat så få fall och att vi inte ser tecken till någon ökning under undersökningen. Men det är fortsatt lika viktigt att följa rekommendationerna för att motverka smittspridning framöver. Studenter och personal som får symtom ska stanna hemma och hänvisas till Region Västerbottens erbjudande om provtagning, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare Region Västerbotten.

– Det är värdefullt för Umeå universitet och för andra universitet i Sverige att veta att smittspridningen vid Umeå Universitet inte ökade vid terminsstarten, säger Anders Johansson, projektledare för undersökningen.

De mer detaljerade resultaten, inklusive resultaten från den symtomenkät deltagarna besvarade, kommer framöver att presenteras i rapportform. Resultaten från undersökningen kommer bland annat användas som underlag för de modelleringar av smittspridning som Folkhälsomyndigheten gör.

Kategori: Nyhet