Spelproblem förekommer i alla samhällsgrupper, men är samtidigt ojämnt fördelade i befolkningen. Det bidrar till att förutsättningarna till en god hälsa inte är jämlika. Spelproblem drabbar i högre grad grupper som redan är utsatta, till exempel de som har dålig ekonomi eller saknar stabila och trygga levnadsförhållanden. Större livshändelser kan också öka risken för att drabbas.

Folkhälsomyndighetens undersökning syftar till att undersöka hur förändringarna i samhället på grund av pandemin har påverkat spel om pengar och hälsan i befolkningen, både som helhet och i olika delgrupper. Undersökningen går ut till 6 000 personer som tidigare deltagit i den nationella folkhälsoundersökningen, Hälsa på lika villkor, år 2018.

Erbjudande om deltagande skickas ut idag. Enkäten går att besvara via en webbenkät, som finns tillgänglig på svenska och engelska, eller pappersformulär.

– Frågorna i undersökningen gäller spel om pengar, men också hur livet har förändrats av pandemin och hur hälsan har varierat från hösten 2019 och framåt, säger projektledaren Ulla Romild.

Undersökningen har tagits fram av Folkhälsomyndigheten på regeringens uppdrag. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för utskick och insamling av svar.

Det går inte att anmäla sig till undersökningen. Resultaten väntas vara klara i början av 2021.

Läs mer

Undersökning om hur covid-19 påverkat befolkningens hälsa och spel om pengar

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

Spelprevention.se

Kategori: Nyhet