Antigentester för personal ett komplement till andra skyddsåtgärder

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antigentester för screening av symtomfria medarbetare på särskilda boenden för äldre visar att personer med covid-19 kan identifieras i ett tidigt skede. Det finns dock en hög risk för falskt negativa provsvar, och antigentestning ska därför ses som ett komplement till övriga åtgärder för att minska smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Karolinska institutet, Familjeläkarna AB och Region Stockholm genomfört en studie för att utvärdera användningen av antigentester (så kallade snabbtester för påvisning av pågående infektion) för screening av personal vid särskilda boenden för äldre (SÄBO).

I studien utvärderades användningen av antigentester för att påvisa pågående covid-19-infektion hos personal vid 51 olika SÄBO. Testets prestanda utvärderades vid, i huvudsak, analys av prover från personal utan symtom. Även den praktiska genomförbarheten i löpande screeningprovtagning veckovis undersöktes. Vid provtagningen togs prover för antigentest samt PCR-analys i syfte att jämföra de två analysmetoderna.

Studien var inte utformad för att utvärdera huruvida användningen av antigentester begränsar smittspridningen på särskilda boenden för äldre.

Totalt hittades 52 fall av covid-19 i antigentestet

I studien provtogs 2 082 personer under en tolvveckorsperiod, och totalt ingick
4 463 prover i studien. Provtagningen och antigentestet utfördes på arbetsplatsen av hälso- och sjukvårdspersonal. Vid provtagning för antigentest tas ett prov i övre luftvägarna. Totalt identifierades 52 fall av covid-19 i studien och av dessa var 44 individer symtomfria vid provtagningen.

De 44 individerna, som arbetade vid 20 olika boenden, var samtliga positiva i PCR-test och 28 av dem var även positiva i antigentestet vilket motsvarar cirka 0,6 procent av det totala antalet prover. Detta resulterar i en känslighet för antigentestet, för symtomfria individer, på 63,6 procent och en specificitet på 99,95 procent. Resultatet från studien visar att de individer som var positiva i både PCR- och antigentest hade signifikant högre virusnivåer än de som endast var positiva i PCR-testet.

Av de 44 studiedeltagare som var symtomfria vid provtagningstillfället och som var positiva för covid-19 hade samtliga utom två (95 procent) vid uppföljning en vecka efter provtagningstillfället utvecklat symtom förenliga med covid-19.

Studien visar att antigentester kan utgöra ett viktigt komplement till PCR-tester på SÄBO och inom andra verksamheter för att identifiera personer med covid-19 innan symtom utvecklats men ska då användas som en tilläggsåtgärd till övriga förebyggande åtgärder som fortsatt är viktiga. Antigentester bör användas med försiktighet och med hög medvetenhet om dess begränsningar. Detta då två av fem viruspositiva personer missades med antigentestet. Antigentester ska heller inte ersätta PCR-tester vid misstänkt sjukdom.

– Att regelbundet testa personal utan symtom inför ett arbetspass, så kallad screening, är en kompletterande åtgärd för att begränsa smittspridning. Eftersom antigentestet är enklare och går snabbare att analysera än PCR-testet som i dag används för att bekräfta en pågående covid-19-infektion var det därför viktigt att utvärdera testets prestanda, samt se hur det fungerar att använda i praktiken, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef och biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.