Vägledningen om antigentester för covid-19 har uppdaterats

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antigentester för covid-19 kan användas som ett komplement till PCR-testning i syfte att öka testkapaciteten eller vid screening. I Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning beskrivs fler användningsområden och screening på arbetsplatser lyfts fram som ytterligare ett verktyg i arbetet med att begränsa smittspridningen.

Antigentester är ofta enklare att utföra än PCR-tester och kan ge svar inom 30 minuter. De kan användas som ett komplement inom hälso- och sjukvården men ersätter inte den etablerade PCR-testningen. Eftersom de generellt sett är mindre känsliga än PCR-tester kan det förekomma att en person får negativt resultat från ett antigentest men ändå har covid-19. När testet används inom hälso- och sjukvården är det därför viktigt att en läkare bedömer resultatet och avgör hur patienten ska hanteras vidare.

Screening på arbetsplatser som ett komplement till andra skyddsåtgärder

När det råder en omfattande smittspridning i samhället kan screening med antigentester vara ett komplement till de skyddsåtgärder som en arbetsgivare kan vidta på arbetsplatser där det inte är möjligt att distansarbeta. Syftet är att upptäcka smitta hos personer som inte upplever sig ha symtom och minska risken för smittspridning på arbetsplatsen.

– Om personalen inte kan arbeta hemifrån och behöver ha nära kontakt med andra kan regelbunden screening användas som ett komplement till övriga skyddsåtgärder. Det ökar möjligheten att hitta personer som inte upplever sig ha symtom på covid-19 och hantera det tidigt, säger Karin Tegmark Wisell, biträdande statsepidemiolog och chef för avdelningen för mikrobiologi.

Vägledningen understryker att screeningen ska vara frivillig för arbetstagaren och att den utgör en av flera delar av de skyddsåtgärder arbetsgivaren vidtar. Screening med antigentester ska inte ersätta övriga skyddsåtgärder. Arbetsgivaren som bedömer att screening med antigentester är ett viktigt komplement behöver ta ansvar för att utarbeta en handlingsplan som innefattar att kompetens att utföra screening och rutiner för hantering av provsvar finns på plats.

Screening vid skolor och utbildningsverksamhet

Screening med antigentester kan användas riktat inför vissa praktiska utbildningsmoment i högre årskurser eller yrkesskolor. Däremot saknas omfattande utvärdering om regelbunden screening av skolbarn begränsar smittspridning och minskar sjukfrånvaro i skolan. Folkhälsomyndighetens bedömning är att regelbunden screening av skolelever kan vara ett möjligt komplement i framtiden till övriga skyddsåtgärder i skolan. Nyttan är än så länge osäker och i nuläget överväger riskerna de eventuella fördelarna som screening av skolelever kan ha.

Självtester för screening måste användas rätt

De flesta antigentester analyseras av hälso- och sjukvårdsaktörer men det finns också så kallade självtester, där personen tar provet och analyserar testresultatet själv. Förutsättningen för att kunna använda dem i Sverige är att de har CE-märkning eller att det givits dispens från CE-märkningen att använda testerna.

– Folkhälsomyndighetens bedömning är att självtester kan vara av värde om de används på rätt sätt vid screening på en arbetsplats. Och precis som vid användning av antigentester som analyseras av hälso- och sjukvårdsaktörer, utgör de ett komplement till övriga skyddsåtgärder. De är då viktigt att personen som får ett positivt testresultat utan dröjsmål tar kontakt med läkare för vidare hantering enligt smittskyddslagen, säger Karin Tegmark Wisell.

Relaterad läsning

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19